دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، فروردین 1398 
ارزیابی توان باکتری‌های قلیادوست در بهبود پایایی بتن

صفحه 65-81

10.22108/bjm.2018.110446.1124

جواد حامدی؛ صدیقه کوچک زاده؛ محمد صالح لباف زاده؛ حمید مقیمی