دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، مهر 1398 

پژوهشی- فارسی

تاثیر گیاهان دارویی بومی ایران بر هلیکوباکتر پیلوری : مطالعه مروری

صفحه 1-18

10.22108/bjm.2019.113830.1169

محمدرضا علی رمائی؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ محمدرضا رحمانی؛ سید حمید زرکش اصفهانی


کاربرد باکتری سودوموناس.GSN23 و روشهای الکتروشیمیایی در شناسایی آلاینده فنل

صفحه 19-32

10.22108/bjm.2019.113064.1159

نرجس کلاه چی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنائی سیادت؛ نیکول جافرزیک-رنو