تماس با ما

شماه تماس: 37934125 (31) 98+ (ساعات پاسخگویی روزهای اداری 8 تا 15:30)

 ایمیل:مدیراجرایی bjm@res.ui.ac.ir

  ایمیل: سردبیر emtiazi@yahoo.com/مدیر مسؤول s.h.zarkesh@sheffield.ac.uk

ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات rb.mousavi@yahoo.com

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر نشریه زیست شناسی میکروارگانیسم‌ها کد پستی: 8174673441

(پیگیری امور مربوط به مقالات صرفا توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام شود. ایمیل نشریه روزانه و به تکرار کنترل می شود، لذا پاسخگویی به سوالات از طریق ایمیل سریع تر از تماس تلفنی خواهد بود.)

 

 


CAPTCHA Image