طبق موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مورخ 1402/11/02 عنوان نشریه به زیست شناسی میکروبی تغییر یافت.

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 زیست‌شناسی میکروبی از حوزه‌های موضوعی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم‌ها، ایمنی‌شناسی و مقاومت میکروارگانیسم‌ها، بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی، ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی میکروارگانیسم‌ها، ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم‌ها، میکروبیولوژی غذایی استقبال می‌نماید.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


شماره جاری: دوره 12، شماره 48، دی 1402 

Tannase-producing bacteria isolated from the rumen of Fallow deer (Dama dama): Livestock potential feed additives

صفحه 27-40

10.22108/bjm.2023.137572.1537

Maryam Gheibipour؛ Seyyed Ehsan Ghiasi؛ Moslem Bashtani؛ Mohammad Bagher Montazer Torbati؛ Hossein Motamedi


ابر واژگان