محورهای موضوعی مجله

  • اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها
  • ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها
  • بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی
  • ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها
  • ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها
  • میکروبیولوژی غذایی