اهداف و چشم انداز

نشریه زیست شناسی میکروبی (عنوان سابق: زیست‌شناسی میکروارگانیسم‌ها) مقالات پژوهشی را در زمینه های مختلف زیست شناسی میکروبی از جمله باکتری ها، مخمرها، کپک ها، ویروس ها و غیره منتشر میکند.

نشریه زیست شناسی میکروبی یک مجله با نشر مقالات انگلیسی و فارسی  دارای رتبه بالا در گوگل اسکولار  هست. این مجله مقالات پژوهشی اصیل را منتشر می کند.

معیارهای اصلی پذیرش مقاله: نوآوری، اهمیت، قابل فهم بودن و مفید بودن مقاله.

مخاطبان مجله: محققان، مدرسان و دانشجویان علوم میکروبیولوژی.

این مجله علاوه بر باکتری ها شامل تحقیقاتی از جلبک ها، قارچ ها ،ویروس ها، انگل ها پراکندگی و متابولیسم و ژنتیک ان ها میباشد. مجله هر سه ماه یکبار منتشر می شود

و برای رشته های زیست شناسی، میکروبیولوژی و سایر رشته های علوم، تحقیقات پیشرفته را با مفاهیم علمی ارایه میدهد

محورهای موضوعی مجله

  • اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها
  • ایمنی شناسی و مقاومت میکروارگانیسم ها
  • بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی
  • ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها
  • ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها
  • میکروبیولوژی غذایی