نشریه زیست شناسی میکروارگانیسم ها مقالات پژوهشی را در زمینه های مختلف زیست شناسی میکروارگانیسم ها از جمله باکتری ها، مخمرها، کپک ها، ویروس ها و غیره منتشر می کند.

نشریه زیست شناسی میکروارگانیسم ها یک مجله با رتبه بالا میباشد. فقط مقالات پژوهشی واقعی را منتشر می کند.

معیارهای اصلی پذیرش مقاله: نوآوری، اهمیت، قابل فهم بودن و مفید بودن مقاله.

مخاطبان مجله: محققان، مدرسان و دانشجویان علوم میکروبیولوژی.

این مجله همچنین شامل ویروس شناسی، ژنتیک، عادات زندگی، ایمونولوژی ضروری و مولکولی و کاتالیز زیستی میباشد. مجله هر سه ماه یکبار منتشر می شود.

محورهای موضوعی مجله

  • اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها
  • ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها
  • بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی
  • ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها
  • ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها
  • میکروبیولوژی غذایی