سردبیر


دکتر گیتی امتیازی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

میکروب شناس (محیطی)

مدیر مسئول


دکتر سید حمید زرکش اصفهانی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ایمونولوژی بالینی

  • s.h.zarkeshsheffield.ac.uk

دبیر تخصصی


دکتر زهرا اعتمادی فر دانشیار، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

دبیر تخصصی


دکتر فرشاد درویشی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران. - گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور بانگ گی کیم موسسه زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، و موسسه مهندسی زیستی، دانشگاه ملی سئول، کره

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جان هانگ کیم گروه شیمی مهندسی دونگ آ، دانشگاه بوسان، کره

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور فرهید همت زاده دانشیار و مدیر گروه میکروبیولوژی و بیماری‌های عفونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آدلاید استرالیا

میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حمید زرکش اصفهانی استاد دانشگاه اصفهان

ایمونولوژی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر گیتی امتیازی استاد دانشگاه اصفهان

میکروب شناس (محیطی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد آذین استاد گروه زیست انرژی و فرآیندهای تبدیلی، پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

بیوتکنولو‍ژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا پورشفیع اسـتــــاد مؤسسه انستیتو پاستور ایران

میکروبیولوژی پزشکی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رعایایی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورخدا صادقی فرد استاد گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

باکتری شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر روحا کسری کرمانشاهی استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی
دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه شمس قهفرخی استاد گروه قارچ شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

قارچ‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ربانی استاد، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

میکروبیولوژی غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن مبینی دهکردی دانشیار گروه ژنتیک، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

میکروبیولوژی - بیوتکنولوژی (ژنتیک)

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی تاران دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

میکروبیولوژی

مشاور علمی


دکتر ایرج نحوی استاد بازنشسته، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

بیوتکنولو‍ژی

  • i.nahvisci.ui.ac.ir

مشاور علمی


دکتر ملاحت احمدی استاد بازنشسته گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

میکروبیولوژی

مشاور علمی


دکتر حاجیه قاسمیان صفایی استاد گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

میکروبیولوژی

مشاور علمی


دکتر نیما حسینی جزنی استاد گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

میکروبیولوژی

کارشناس نشریه


سید میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان

  • bjmres.ui.ac.ir
  • +983137934230