اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر گیتی امتیازی

میکروب شناس (محیطی) استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/~emtiazi
emtiaziyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر سید حمید زرکش اصفهانی

ایمونولوژی بالینی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

s.h.zarkeshsheffield.ac.uk

دبیر تخصصی

دکتر زهرا اعتمادی فر

دانشیار، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/~z.etemadifar
z.etemadifarsci.ui.ac.ir

دکتر فرشاد درویشی

بیوتکنولوژی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران. - گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

science.maragheh.ac.ir/Staff/17/fdarvishi
f.darvishiymail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور بانگ گی کیم

مهندسی شیمی موسسه زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، و موسسه مهندسی زیستی، دانشگاه ملی سئول، کره

mbbl.snu.ac.kr
byungkimsnu.ac.kr

پروفسور جان هانگ کیم

مهندسی شیمی گروه شیمی مهندسی دونگ آ، دانشگاه بوسان، کره

hceconomics.uchicago.edu/people/jun-hyung-kim
june0302dau.ac.kr

پروفسور فرهید همت زاده

میکروبیولوژی دانشیار و مدیر گروه میکروبیولوژی و بیماری‌های عفونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آدلاید استرالیا

www.adelaide.edu.au/directory/farhidhemmatzadeh
farhidhemmatzadehadelaide.edu.au

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حمید زرکش اصفهانی

ایمونولوژی بالینی استاد دانشگاه اصفهان

med.mui.ac.ir/tahsilatta.htm
s.h.zarkeshsheffield.ac.uk
0000-0002-7720-4859

h-index: 31  

دکتر گیتی امتیازی

میکروب شناس (محیطی) استاد دانشگاه اصفهان

emtiazisci.ui.ac.ir
0000-0003-3879-9076

h-index: 32  

دکتر مهرداد آذین

بیوتکنولو‍ژی استاد گروه زیست انرژی و فرآیندهای تبدیلی، پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

irost.org/biotech/staff/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%DB%8C%D9%86
azinirost.org

دکتر محمدرضا پورشفیع

میکروبیولوژی پزشکی اسـتــــاد مؤسسه انستیتو پاستور ایران

researchbase.pasteur.ac.ir/cv/html/MohammadReza_Pourshafie
pour62yahoo.com

دکتر محمد رعایایی

میکروبیولوژی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

science.scu.ac.ir/~roayaei-m
roayaei_myahoo.com

دکتر نورخدا صادقی فرد

باکتری شناسی استاد گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

isid.research.ac.ir/Nourkhoda_Sadeghifard
sadeghifardgmail.com

دکتر روحا کسری کرمانشاهی

میکروبیولوژی استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی
دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

scimet.alzahra.ac.ir/Rouha_Kasrakermanshahi
rkasrayahoo.com

دکتر معصومه شمس قهفرخی

قارچ‌شناسی استاد گروه قارچ شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shamsm
shamsmmodares.ac.ir

دکتر محمد ربانی

میکروبیولوژی غذایی استاد، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/m.rabbani
m.rabbanibiol.ui.ac.ir

دکتر محسن مبینی دهکردی

میکروبیولوژی - بیوتکنولوژی (ژنتیک) دانشیار گروه ژنتیک، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

sku.ac.ir/en/DepartmentGroup/ProfessorForm.aspx?ID=209
mmobinidgmail.com
0000-0002-0739-7878

دکتر مجتبی تاران

میکروبیولوژی دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

scimet.razi.ac.ir/Mojtaba_Taran
mojtabataranyahoo.com

مشاور علمی

دکتر ایرج نحوی

بیوتکنولو‍ژی استاد بازنشسته، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

i.nahvisci.ui.ac.ir

دکتر ملاحت احمدی

میکروبیولوژی استاد بازنشسته گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

dampezeshki.urmia.ac.ir/retired_faculty_member
ahmadi12tryahoo.com

دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

میکروبیولوژی استاد گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

isid.research.ac.ir/Hajieh_Ghasemiansafaei
ghasemianmed.mui.ac.ir

دکتر نیما حسینی جزنی

میکروبیولوژی استاد گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

faculty.umsu.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=177&Ln=fa
n_jazaniyahoo.com

کارشناس نشریه

رابعه السادات موسوی‌فرد

دانشگاه اصفهان

rb.mousaviyahoo.com
+9831379342125