سردبیر


دکتر گیتی امتیازی استاد دانشگاه اصفهان

میکروب شناس (محیطی)

مدیر مسئول


دکتر سید حمید زرکش اصفهانی استاد دانشگاه اصفهان

ایمونولوژی بالینی

  • s.h.zarkeshsheffield.ac.uk

دبیر تخصصی


دکتر زهرا اعتمادی فر دانشیار دانشگاه اصفهان، ایران

دبیر تخصصی


دکتر فرشاد درویشی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران. - گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور بانگ گی کیم موسسه زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، و موسسه مهندسی زیستی، دانشگاه ملی سئول، کره

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جان هانگ کیم گروه شیمی مهندسی دونگ آ، دانشگاه بوسان، کره

مهندسی شیمی

  • june0302dau.ac.kr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور فرهید همت زاده دانشیار و مدیر گروه میکروبیولوژی و بیماری‌های عفونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آدلاید استرالیا

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حمید زرکش اصفهانی استاد دانشگاه اصفهان

ایمونولوژی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر گیتی امتیازی استاد دانشگاه اصفهان

میکروب شناس (محیطی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد آذین استاد گروه پژوهشی: گروه زیست انرژی و فرآیندهای تبدیلی

بیوتکنولو‍ژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا پورشفیع اسـتــــاد مؤسسه انستیتو پاستور ایران

میکروبیولوژی پزشکی

  • pour62yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رعایایی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

میکروبیولوژی

  • roayaei_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورخدا صادقی فرد استاد گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه ایلام

باکتری شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر روحا کسری کرمانشاهی استاد دانشگاه الزهرا

میکروبیولوژی

  • rkasrayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه شمس قهفرخی استاد دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

قارچ‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ربانی استاد، زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان

میکروبیولوژی غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن مبینی دهکردی دانشیار گروه ژنتیک- زیست فناوری، دانشگاه شهرکرد

میکروبیولوژی - بیوتکنولوژی (ژنتیک)

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی تاران دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه

میکروبیولوژی

مشاور علمی


دکتر ایرج نحوی استاد دانشگاه اصفهان

بیوتکنولو‍ژی

  • i.nahvisci.ui.ac.ir

مشاور علمی


دکتر ملاحت احمدی استاد دانشگاه ارومیه

میکروبیولوژی

  • ahmadi12tryahoo.com

مشاور علمی


دکتر حاجیه قاسمیان صفایی استاد میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

میکروبیولوژی

مشاور علمی


دکتر نیما حسینی جزنی استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

میکروبیولوژی

  • n_jazaniyahoo.com

کارشناس نشریه


سید میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان

  • bjmres.ui.ac.ir
  • +983137934230