سردبیر


دکتر گیتی امتیازی استاد دانشگاه اصفهان

میکروبیولوژی

مدیر مسئول


دکتر سید حمید زرکش اصفهانی استاد دانشگاه اصفهان

ایمنولوژی بالینی

 • s.h.zarkeshsheffield.ac.uk

دبیر تخصصی


دکتر زهرا اعتمادی فر دانشیار دانشگاه اصفهان، ایران

دبیر تخصصی


دکتر فرشاد درویشی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران. - گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور بانگ گی کیم موسسه زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، و موسسه مهندسی زیستی، دانشگاه ملی سئول، کره

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جان هانگ کیم گروه شیمی مهندسی دونگ آ، دانشگاه بوسان، کره

 • june0302dau.ac.kr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور فرهید همت زاده دانشکده دام و دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، آدلاید، استرالیای جنوبی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حمید زرکش اصفهانی استاد دانشگاه اصفهان

زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر گیتی امتیازی استاد دانشگاه اصفهان

میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد آذین استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

بیوتکنولو‍ژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا پورشفیع اسـتــــاد مؤسسه انستیتو پاستور ایران

میکروبیولوژی

 • pour62yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رعایایی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

میکروبیولوژی

 • roayaei_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورخدا صادقی فرد استاد دانشگاه ایلام

میکروبیولوژی

 • sadeghifardgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر روحا کسری کرمانشاهی استاد دانشگاه الزهرا

میکروبیولوژی

 • rkasrayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ربانی دانشیار دانشگاه اصفهان

میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن مبینی دهکردی دانشیار دانشگاه شهرکرد

ژنتیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی تاران دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

میکروبیولوژی

 • mojtabataranyahoo.com

مشاور علمی


دکتر ایرج نحوی استاد دانشگاه اصفهان

بیوتکنولو‍ژی

 • i.nahvisci.ui.ac.ir

مشاور علمی


دکتر ملاحت احمدی استاد دانشگاه ارومیه

میکروبیولوژی

 • ahmadi12tryahoo.com

مشاور علمی


دکتر حاجیه قاسمیان صفایی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

میکروبیولوژی

مشاور علمی


دکتر نیما حسینی جزنی استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

میکروبیولوژی

 • n_jazaniyahoo.com

کارشناس نشریه


میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان

 • bjmres.ui.ac.ir
 • +983137934230