دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، خرداد 1394 

پژوهشی- فارسی

کنترل‏ زیستی‏ علف‏ هرز‏ پیچک‏ صحرایی Convolvulus arvensis با‏ استفاده‏ از پروتئین‏ نوترکیب‏ Nep1‏ حاصل‏ از Fusarium oxysporum‏

صفحه 1-10

جواد حامدی؛ حمید مقیمی؛ الهام رضازاده؛ علی محمد لطیفی؛ ضرغام سپهری زاده


استفاده از لجن فعال به‌عنوان مکمل در محیط‌ کشت تولید اتانول

صفحه 83-92

حمزه ایمانی؛ اعظم جیحانی پور؛ محمد علی اسداللهی