دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1394 
غربال‏ گری باکتری‌های ریزوسفر یونجه از لحاظ صفات محرک رشدی گیاه

صفحه 65-76

شهلا پاشاپور؛ حسین بشارتی؛ محمود رضازاده؛ احمد علی مددی؛ نادر قلی ابراهیمی


بهینه ‏سازی تولید آلفا آمیلاز از گونه تثبیت شده باسیلوس آمیلوفاسینس ATCC 23350

صفحه 77-86

حمیدرضا صمدلوئی؛ مریم کریمی روزبهانی؛ حامی کابوسی؛ ناصر فرخی