دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، فروردین 1400 

پژوهشی- فارسی

جداسازی مخمرها از رسوبات آبی و بررسی ویژگی‌های آنزیمی آنها

صفحه 1-12

10.22108/bjm.2020.121015.1263

شهره نصیری پروج؛ عباس اخوان سپهی؛ فرزانه حسینی؛ محدثه لاری پور


بررسی برهم‌کنش strain IR-1395 Rhodotorula toruloides با جیوه به‌منظور فرایندهای زیست‌پالایی جیوه از محیط‌های آبی

صفحه 25-36

10.22108/bjm.2020.122197.1286

نیوشا توسلی طباطبایی؛ محمدرضا صعودی؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی؛ شقایق نصر؛ مرضیه بهرامی بوانی