دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، مهر 1399 

پژوهشی- فارسی

بررسی اثر ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های قارچ پلی‌پور اینوکوتیس لویس و ارزیابی ترکیبات فنلی آن

صفحه 1-16

10.22108/bjm.2020.120139.1240

سمانه چهارمیری دوخواهرانی؛ معصومه قبادنژاد؛ حمید مقیمی؛ عباس فرازمند؛ حسین رحمانی