دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، دی 1399 
Effects of Ethanolic and Aqueous Extracts of Propolis on the Microbial Load of Raw Milk

صفحه 25-34

10.22108/bjm.2020.120086.1237

هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی؛ الهام پایندان؛ هانیه ناصری


Optimization of Cyanocobalamin Production by Propionibacterium Freudenreichii in Different Concentrations of Folic Acid and Methionine

صفحه 35-45

10.22108/bjm.2020.121079.1265

سحر پرچی زاده؛ محمد فضیلتی؛ حسین صلواتی؛ بهروز صالحی اسکندری؛ حبیب الله ناظم