پژوهشی- انگلیسی
Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria
Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد

دوره 9، شماره 36 ، دی 1399، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22108/bjm.2019.117674.1207

چکیده
  مقدمه: برخی از باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) باکتری‌های اندوفیت هستند که در اندوریزوسفر مستقر و با مکانیسم‌های مختلف قادر به تحریک رشد گیاه هستند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 24 جدایه باکتری اندوفیت ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
Identification and Characterizations of Shiga Toxin-producing E.coli Isolated from Meat-contact Surfaces
Identification and Characterizations of Shiga Toxin-producing E.coli Isolated from Meat-contact Surfaces

مجتبی بنیادیان؛ و وحید شیرزادی؛ حمداله مشتاقی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1399، صفحه 15-23

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.119809.1232

چکیده
  مقدمه: سروتیپ‌های تولید‌کنندۀ سم شیگا باکتری اشریشیا کلی جزو مهم‌ترین عوامل نوپدید بیماری‌های مشترک انسان و حیوان به شمار می‌آیند که سبب بیماری‌هایی مانند کولیک خونریزی‌دهنده، سندرم اورمی‌همولیتیک ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
Effects of Ethanolic and Aqueous Extracts of Propolis on the Microbial Load of Raw Milk
Effects of Ethanolic and Aqueous Extracts of Propolis on the Microbial Load of Raw Milk

هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی؛ الهام پایندان؛ هانیه ناصری

دوره 9، شماره 36 ، دی 1399، صفحه 25-34

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.120086.1237

چکیده
  مقدمه: بره‌موم یکی از مهم‌ترین فراورده‌های فرعی زنبور عسل است که به‌واسطۀ ویژگی میکروب‌کشی قوی، پتانسیل آن را دارد که به‌شکل افزودنی طبیعی غذایی استفاده شود. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی آثار عصاره‌های ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
Optimization of Cyanocobalamin Production by Propionibacterium Freudenreichii in Different Concentrations of Folic Acid and Methionine
Optimization of Cyanocobalamin Production by Propionibacterium Freudenreichii in Different Concentrations of Folic Acid and Methionine

سحر پرچی زاده؛ محمد فضیلتی؛ حسین صلواتی؛ بهروز صالحی اسکندری؛ حبیب الله ناظم

دوره 9، شماره 36 ، دی 1399، صفحه 35-45

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.121079.1265

چکیده
  مقدمه: ویتامین B12، عاملی کلیدی در بسیاری از فرایندهای مرتبط با رشد در بدن انسان است و تولید صنعتی آن در مقیاس وسیع با استفاده از ریزموجودات به‌ویژه Propionibacterium freudenreichiiانجام می‌شود. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
Characterization of Psychrophilic and Psychrotolerant Cultivable Bacteria in Alpine Soil in Iran
Characterization of Psychrophilic and Psychrotolerant Cultivable Bacteria in Alpine Soil in Iran

الهام لشنی؛ بهار شهنواز؛ علی مخدومی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1399، صفحه 47-57

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.121439.1273

چکیده
  مقدمه: در اکوسیستم‌های سرد، باکتری‌ها نقشی حیاتی در چرخه‌های بیوشیمیایی، تجزیۀ زیستی آلاینده‌ها و زیست‌فناوری دارند؛ به‌همین‌علت در سال‌های اخیر، توجه زیادی به شناسایی و ارزیابی آنزیم‌های خارج‌سلولی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
The High Anti-cytotoxic Effects of Novel Lactobacillus Plantarum HBM-IAUF-1 and Lactococcus Lactis HBM-IAUF-8 against SK-BR-3 Breast Cancer Cell Line
The High Anti-cytotoxic Effects of Novel Lactobacillus Plantarum HBM-IAUF-1 and Lactococcus Lactis HBM-IAUF-8 against SK-BR-3 Breast Cancer Cell Line

زیبا هرندی؛ کیوان بهشتی مآل؛ رامش منجمی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1399، صفحه 59-68

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.121092.1266

چکیده
  Introduction: Recently, breast cancer therapy is challenging worldwide. The probiotics could be used as an alternative for breast cancer prohibition and treatment among which Lactic Acid Bacteria, LAB, have beneficial effects on host health. Materials and methods: Lactic acid bacteria were isolated from yogurt and cheese samples using bacterial culture on MRS ...  بیشتر