دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، مهر 1396، صفحه 1-142 

پژوهشی- فارسی

ارزیابی رنگ‌زدایی زیستی ترکیبات رنگی آزو توسط آرکی‌های نمک‌دوست

صفحه 1-17

10.22108/bjm.2017.21693

معصومه سلسله حسن کیادهی؛ محمدعلی آموزگار؛ صدیقه اسد


واکسن پرتوتابی‌شده بیماری ویروسی تب برفکی تایپ آسیا-1 و ارزیابی پاسخ ایمنی در خوکچه هندی

صفحه 57-66

10.22108/bjm.2017.21662

فرحناز معتمدی سده؛ همایون مهروانی؛ مژگان جوادی؛ ناصر هرزندی؛ سید کمال الدین شفائی