دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1396 

پژوهشی- انگلیسی

سویه‌های جدید Bacillus cereus Wah1 وEnterobacter cloacae Wkh با پتانسیل بالا برای تولید سیدروفورها

صفحه 1-11

10.22108/bjm.2017.21696

محمود ملکی؛ صدیقه نوروزپور؛ الهام رضوان نژاد؛ شهریار شاکری