دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تیر 1402 
فراوانی ژن vanA در جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) جداشده از بیماران مبتلا به زخم بستر

صفحه 69-79

10.22108/bjm.2022.134409.1479

فاطمه امحمد شیرازی؛ زینب رضایی؛ سید محمود برزی؛ نیوشا بحرینی مقدم؛ فرزاد بادمستی؛ مروارید شفیعی