فراوانی ژن vanA در جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) جداشده از بیماران مبتلا به زخم بستر

نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران

2 گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 گروه باکتری شناسی، انستیتوپاستور ایران، تهران، ایران،

4 دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین زیستی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

5 گروه باکتری شناسی، انستیتوپاستور ایران، تهران، ایران

6 گروه باکتری شناسی، انیستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: استافیلوکوکوس اورئوس به‌ویژه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus یا MRSA) یکی از مهم‌ترین عوامل عفونت جامعه و بیمارستان است و امروزه به‌دلیل مقاومت به داروهای ضدمیکروبی به یکی از نگرانی‌های عمدة سلامت تبدیل شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی ژن vanA در جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) جداشده از نمونه‌های زخم بستر است.
مواد و روش‏‏ها: در مطالعه حاضر، 80 جدایه بالینی از بیماران مبتلا به زخم بستر در بیمارستان‌های لقمان حکیم، ایرانمهر و مرکز زخم تهران جمع‌آوری شد. نمونه‌ها با استفاده از تست‌های استاندارد آزمایشگاهی و مقاومت به دیسک سفوکسیتین (30 میکروگرم) و بررسی حضور ژن mecA تعیین هویت شدند. مقاومت جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف به کمک روش انتشار از دیسک بررسی شد. حضور ژن  vanAدر این جدایهها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction یا PCR) بررسی شد.
نتایج: از 80 جدایه‌ بررسی‌شده، 29 جدایه به‌عنوان استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین شناخته شد که بیشترین مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های کلیندامایسین و اریترومایسین و کمترین مقاومت به لینزولید به‌ترتیب با 75/82 درصد، 875/82 درصد و 8/13 درصد مشاهده شد. ژن vanA در تمام جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین تشخیص داده شد. در حدود 41/72 درصد از جدایه‌ها مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی گزارش شد.
بحث و نتیجه‏گیری: فراوانی ژن vanA در جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین افزایش یافته است و وجود مقاومت بالا و چندگانه جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج باید به‌عنوان یک موضوع جدی شایان توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of vanA gene in Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) isolated from patients with bedsores

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Amohammadshirazi 1
 • zeinab rezaei 2
 • Seyed Mahmoud Barzi 3
 • Niusha Bahreini Moghaddam 4
 • Farzad Badmasti 5
 • morvarid shafiei 6
1 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, IR Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of biological sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Department of Bacteriology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, IR Iran
4 Department of Microbial Biotechnology, Faculty of basic sciences and Advanced technologies in biology, university of science and culture, Tehran, IR Iran,
5 Department of Bacteriology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, IR Iran
6 Department of Bacteriology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, IR Iran
چکیده [English]

Introduction: Staphylococcus aureus, especially Methicillin-Resistant Staphylococcus aureu, (MRSA) is one of the major causes of nosocomial and community-acquired infections. Nowadays, it is known as a health problem in the world due to its resistance to most antibiotics. The present study aimed to determine the prevalence of the vanA gene in MRSA isolated from patients with bedsores.
Materials and Methods: In the current study, 80 clinical isolates were collected from patients with bedsores at Loghman-e Hakim Hospital, Iranmehr Hospital, and Tehran Wound Center. The samples were identified using standard laboratory tests and resistance to cefoxitin disk (30µg) and evaluating the presence of the mecA gene. The resistance of the MRSA isolates to different antibiotics was checked using the disc diffusion method. The presence of the vanA gene in these isolates was investigated using specific primers and polymerase chain reaction (PCR).
Results: Of the studied isolates, 29 isolates were identified as methicillin-resistant. The highest antibiotic resistance level was observed against erythromycin and clindamycin. The lowest antibiotic resistance level was determined against linezolid with 82.75%, 82.75%, and 13.8% respectively. The vanA gene was detected in all of the MRSA isolates. Also, multidrug resistance (MDR) was observed in almost 72.41% of isolates.
Discussion and Conclusion: The prevalence of the vanA gene has increased in MRSA isolates. In this regard, high and multiple isolates of Staphylococcus aureus resistant to common antibiotics should be considered a serious matter.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
 • the vanA Gene
 • Nosocomial Infections
 • References

  • Algammal AM., Hetta HF., Elkelish A., Alkhalifah DH., Hozzein WN., Batiha GE., El Nahhas N., Mabrok MA. Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA): One health perspective approach to the bacterium epidemiology, virulence factors, antibiotic-resistance, and zoonotic impact. Journal of Infection and Drug Resistance 2020; 13: 3255–65.
  • Craft KM., Nguyen JM., Berg LJ., Townsend SD. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus phenotype. 2019;
  • Becker K., Denis O., Roisin S., Mellmann A., Idelevich EA., Knaack D., van Alen S., Kriegeskorte A., Köck R., Schaumburg F., Peters G. Detection of mecA-and mecC-positive methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates by the new Xpert MRSA Gen 3 PCR assay. Journal of Clinical Microbiology 2016; 54 (1): 180–4.
  • Lee AS., De Lencastre H., Garau J., Kluytmans J., Malhotra-Kumar S., Peschel A., Harbarth S. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Nature Reviews Disease Primers 2018; 4 (1): 1–23.
  • Turner NA., Sharma-Kuinkel BK., Maskarinec SA., Eichenberger EM., Shah PP., Carugati M., Holland TL., Fowler VG. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: An overview of basic and clinical research. Journal of Nature Reviews Microbiology 2019; 17 (4): 203–18. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41579-018-0147-4.
  • Nemati F., Mohammadzaki M., Shamohammadi S., Ghasemi Z., Eskandari E. Evaluation of VanA And VanB genes in cefoxitin resistant staphylococcus aureus causing skin infections in hospitalized patients in Razi Hospital, Tehran, using real time PCR method. Journal of Dermatology and Cosmetic 2017; 8 (1): 22-6. Available from: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=597887.
  • Amiri E., Anvari M. Surveying drug resistance of Staphylococcus aureus strains resistant to the antibiotic vancomycin in some hospitals in Rasht. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 2018; 28 (1): 74–80.
  • Firouzi F., Akhtari J., Nasrolahei M. Prevalence of MRSA and VRSA strains of Staphylococcus aureus in healthcare staff and inpatients. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2016; 26 (142): 96-107
  • Izanloo A., Bahreini M., Sharifmoghadam MR., Azimian A. Evaluation of vancomycin resistance by Phenotypic and genotypic methods among S. aureus strains isolated from patients. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2016; 8 (2): 215–24.
  • Shajari G., Khorshidi A., Moosavi G. Vancomycin resistance in Staphylococcus aureus strains. Archives of Razi Institute 2017; 90 (54): 107–10.
  • Quality Control for Commercially Prepared. 2004.
  • Vandepitte J., Engbaek K., Rohner P., Piot P., Heuck CC., Organization WH. Basic laboratory procedures in clinical bacteriology. J. Vandepitte ... [et al.] [Internet]. 2nd ed. Geneva PP. Geneva: World Health Organization. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42696.
  • Broekema NM., Van TT., Monson TA., Marshall SA., Warshauer DM. Comparison of cefoxitin and oxacillin disk diffusion methods for detection of mecA-mediated resistance in Staphylococcus aureus in a large-scale study. Journal of Clinical Microbiology 2009; 47 (1): 217–9.
  • Hudzicki J. Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility test protocol. Journal of American Society for Microbiology 2009; 15: 55–63. Available from: https://www.asm.org/Protocols/Kirby-Bauer-Disk-Diffusion-Susceptibility-Test-Pro.
  • Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). M100 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Vols. M100-Ed32, Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2021. 260 p.
  • Fatholahzadeh B., Hashemi FB., Emaneini M., Aligholi M., Nakhjavani FA., Kazemi B. Detection of vancomycin resistant enterococci (VRE) isolated from urinary tract infections. Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences. 2006.
  • Güven S., Yilmaz E., Kutbay H., Sariyildiz S., Dalar L., Poluman A. The diagnostic value of polymerase chain reaction (PCR) in bronchioalveolar lavage. Eastern Journal of Medicine 2004; 9 (1): 7–12.
  • Mahdiyoun SM., Ahanjan M., Goudarzi M., Rezaee R. Prevalence of antibiotic resistance in methicillin-resistant staphylococcus aureus and determining aminoglycoside resistance gene by PCR in Sari and Tehran hospitals. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 25 (128): 97–107.
  • Vahabi S., Nadri S., Izadi F. The effects of gabapentin on severity of post spinal anesthesia headache. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 27 (5): 1203–7.
  • Sahebnasagh R., Saderi H., Owlia P. The prevalence of resistance to methicillin in Staphylococcus aureus strains isolated from patients by PCR method for detection of mecA and nuc Genes. Iranian Journal of Public Health 2014; 43 (1): 84–92.
  • Jafari-Sales A., Jafari B. Evaluation of the Prevalence of mec A Gene in Staphylococcus aureus strains isolated from clinical specimens of hospitals and treatment centers. Pajouhan Scientific Journal 2019; 17 (3): 41–7. Available from: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-471-fa.html.
  • Pac M., Rodrigues A., Oliveira C., Carvalho D., Ferreira J., Chaves P., et al. European Journal of Public Health, Vol. 30, Supplement 2, 2020. 2020; 30: 4–5.
  • Al-Saadi DA., Abd Al-Mayahi FS. Antibiogram susceptibility patterns of Staphylococcus aureus harboring of MecA gene and prevalence aminoglycoside modifying enzymes (AMEs) genes in Iraq. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2021; 923 (1).
  • Naebi S., Ghiamirad M. The prevalence of methicillin resistance and the presence of mecA and pvl genes in Staphylococcus aureus isolated from Valiasr hospital, Tabriz, Iran. Journal of Isfahan Medical School 2021; 39 (645): 778–85.
  • Marghaki FS., Nave HH., Kalantar-Neyestanaki D., Safaari F., Fasihi Y., Moradi M. Frequency of aminoglycoside-resistance genes in methicillin resistant Staphylococcus aureus isolated from clinical specimens. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2017; 27 (153): 112–7.
  • Ahmadi Shoar Sh., Nahaei MR., Amir Mozafari N. Sensitivity of Staphylococcus aureus strains isolated from clinical specimens against vancomycin by using E-test in Tabriz. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2008; 30 (2): 17-23. Available from: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=171289.
  • Thati V., Shivannavar CT., Gaddad SM. Vancomycin resistance among methicillin resistant Staphylococcus aureus isolates from intensive care units of tertiary care hospitals in Hyderabad. The Indian Journal of Medical Research 2011; 134 (11): 704–8.
  • Wu Q., Sabokroo N., Wang Y., Hashemian M., Karamollahi S., Kouhsari E. Systematic review and meta-analysis of the epidemiology of vancomycin-resistance Staphylococcus aureus isolates. Journal of Antimicrobial Resistance & Infection Control 2021; 10 (1): 1–3. Available from: https://doi.org/10.1186/s13756-021-00967-y.