اثرات سمیت سلولی عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس جدا شده از محصولات لبنی استان گیلان بر روی رده سلولی سرطان روده بزرگ (HT-29)

نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: باکتری‌های پروبیوتیک از جمله لاکتوباسیلوس‌ها به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از ابتلا به بسیاری از سرطان‌ها شناخته شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیوس جدا شده از محصولات لبنی استان گیلان بر رده سلولی سرطان روده بزرگ HT-29 می‌باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه باکتری‌های لاکتوباسیلوس توسط روش‌های متداول کشت و بر اساس ویژگی‌های بیوشیمیایی از محصولات لبنی جداسازی و شناسایی شدند. سپس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، ژن 16S rRNA باکتری‌ها تکثیر شد و نمونه‌های مورد تایید پس از تعیین توالی، با توالی‌های موجود در NCBI مقایسه گردیدند. غلظت‌های مختلف 5/0، 75/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم/میلی‌لیتر از عصاره سیتوپلاسمی سویه منتخب ساخته شد. در نهایت اثرات سمیت سلولی عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس بر رده سلولی سرطانی HT-29 و سالم HUVEC توسط روش MTT بررسی شد.نتایج: نتایج تست MTT بیانگر آن بود که عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس به صورت وابسته به دوز، بقا و تکثیر سلول‌های سرطانی روده بزرگ را در مدت زمان 24 ساعت کاهش می‌دهد که بیشترین اثر مهاری مربوط به غلظت 2 میلی‌گرم/میلی‌لیتر بود. غلظت‌های 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، زنده‌مانی سلول‌ها را به ترتیب 87/4±50، 8.61±40 و 80/5±25 درصد کاهش دادند. همچنین میزان IC50 عصاره سیتوپلاسمی بر رده سلولی HT29 معادل 43/1 میلی‌گرم/ میلی‌لیتر بدست آمد. همچنین اثرات سایتوتوکسیک بر رده سلولی نرمال HUVEC مشاهده نشد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج، عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس جدا شده از محصولات لبنی موجب کاهش رشد سلول‌های سرطانی HT-29 شد که با انجام مطالعات بیشتر می‌تواند به عنوان یک محصول بیولوژیک در درمان و پیشگیری از سرطان روده بزرگ مورد استفاده قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cytotoxic Effects of Lactobacillus Cytoplasmic Extract isolated from Guilan province dairy products on Colon Cancer Cell Line (HT-29)

نویسندگان [English]

  • Nasim Padasht 1
  • Khosro Issazadeh 1
  • Marjan Shah Illi 2
1 Department of Microbiology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 Department of Biology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Probiotic bacteria, including lactobacilli, are known to prevent many cancers. This study aimed to evaluate the anti-cancer effects of Lactobacillus cytoplasmic extract isolated from dairy products in Guilan province on HT-29 colon cancer cell line.Materials and methods: In this study, Lactobacillus bacteria were isolated and identified from dairy products based on conventional culture and biochemical methods. Then, using specific primers, the 16S rRNA gene of the bacteria was amplified and the confirmed samples were compared with the sequences in NCBI after sequencing. Different concentrations of 0.5, 0.75, 1, 1.5, and 2 mg/mL were made from the cytoplasmic extract of the selected strain. Finally, the cytotoxicity effects of Lactobacillus cytoplasmic extract on cancer HT-29 and normal HUVEC cell lines were investigated by the MTT method.Results: The results of the MTT assay showed that the cytoplasmic extract of Lactobacillus dose-dependently, reduced the survival and proliferation of colon cancer cells at 24 h, with the highest inhibitory effect at 2 mg/ml. Concentrations of 1, 1.5, and 2 mg/mL decreased cell viability by 50±4.87%, 40±8.61%, and 25±5.80%, respectively. The IC50 value of the cytoplasmic extract was 1.43 mg/mL for the HT29 cells. Also, cytotoxic effects, on the normal HUVEC cell line were not observed.Discussion and conclusion: According to the results, the cytoplasmic extract of Lactobacillus isolated from dairy products reduced the growth of HT-29 cancer cells, which with further studies can be used as a biological product in the treatment and prevention of colon cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotics
  • Lactobacillus
  • Anti-cancer
  • HT-29