دوره و شماره: دوره 11، شماره 42 - شماره پیاپی 2، تیر 1401 
نقش سیانوباکتری‌های مولد EPS در خاک‌های بیابانی

صفحه 51-66

10.22108/bjm.2021.129148.1397

مرضیه حسینی؛ پریسا محمدی؛ پریناز قدم؛ عذرا صبورا؛ رقیه زارعی؛ زهرا حجتی بناب