دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تیر 1393 
جهش‏زا‏‏یی توسط UV و اسید نیترو برای افزایش تولید رنت در Rhizomucor miehei

صفحه 1-12

ناصر تاجیک؛ مهرداد آذین؛ مسعود فلاحپور؛ رضوان پوراحمد


جستجوی مولکولی تریپانوزوم در شترهای یک‌کوهانه کشتار شده در کشتارگاه نجف‌آباد

صفحه 45-50

سمانه مهرابیان؛ محمدرضا محزونیه؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ حسین طهماسبی؛ جاسم امیری ده چشمه؛ اعظم قربانی؛ حمید اسماعیلی نجف‌آبادی؛ مهدی سلیمی


فلور قارچ‏های خاکزی مناطق نفتی استان خوزستان

صفحه 87-96

ویدا داودی؛ محبوبه مدنی؛ آرزو طهمورث پور