نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 بخش تحقیق و توسعه فرآورده‌های بیولوژیک، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق

چکیده

چکیده

مقدمه: لاکتوفریسین، پپتیدی کاتیونی دارای ۲۵ آمینو اسید بوده و در دامین I لوب N لاکتوفرین قرار دارد. این پپتید در مقایسه با لاکتوفرین دارای فعالیت ضدباکتریایی بیشتری می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر لاکتوفریسین بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا است.مواد و روش کار: لاکتوفرین پس از جداسازی از شیر شتر، با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی

CM-Sephadex C-50 خالص ‌سازی شد. سپس لاکتوفریسین به روش تغییر یافته Law و Reiter تهیه شده و بررسی پروتئین با الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید انجام گردید و اثر ضدباکتریایی غلظت‌های مختلف لاکتوفریسین علیه باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد.نتایج: براساس نتایج، غلظت ۵ میکرو‌گرم بر میلی‌لیتر لاکتوفریسین، کمترین اثر مهاری را بر روی

باکتری‌های مورد مطالعه داشت. همچنین غلظت‌های ۱۵ و ۲۳ میکرو‌گرم بر میلی‌لیتر لاکتوفریسین با قدرت مهارکنندگی 48-26 و 50-42 درصدی به ترتیب بیشترین اثر مهاری را بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا داشتند.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مشخص گردید لاکتوفریسین به طور معنی‌دار و وابسته به دوز بر رشد باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا اثر مهاری دارد. نتایح نشان می‌دهد که لاکتوفریسین به عنوان یک ماده ضد باکتریایی می‌تواند در انواع برنامه‌های تجاری برای کنترل رشد و بقای بسیاری از عوامل بیماری‌زا مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Lactoferricin Obtained from Lactoferrin on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Bacteria

نویسندگان [English]

  • Shiva Soleimani 1
  • Saeed Zibaei 1 2
  • Masoumeh Anvari 1

1 Department of Biology, Faculty of Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran|Associate Professor, Department of Research and Development of Biological Products, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Razi Vaccine and Serum Research Institute, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Abstract

Introduction: Lactoferricin, a cationic peptide, contains 25 amino acids and is located in domain I of the N-lactoferrin lobe. This peptide has more antibacterial activity than lactoferrin. The aim of this study was to evaluate the effect of Lactoferricin on the growth of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa.Material and Method: After isolation from camel milk, lactoferrin was purified using CM-Sephadex C-50 ion exchange chromatography. Then, Lactoferricin was prepared by modified Law and Reiter methods and the protein was analyzed by polyacrylamide gel electrophoresis and and the antibacterial effect of different concentrations of lactoferricin against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus was investigated.Result: According to the results, a concentration of 5 µg/ml Lactoferricin had the least inhibitory effect on the studied bacteria. Also, concentrations of 15 and 23 µg/ml Lactoferricin with inhibitory potency of 26-48 and 42-50% had the greatest inhibitory effect on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, respectively.Discussion and Conclusions: According to the results, Lactoferricin has a significant and dose-dependent inhibitory effect on the growth of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. The results show that Lactoferricin as an antibacterial agent can be useful in a variety of commercial programs to control the growth and survival of many pathogens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lactoferricin
  • Lactoferrin
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Staphylococcus aureus
  • Antimicrobial Peptides