نوع مقاله : پژوهشی- انگلیسی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری برق‌زدگی نخود با عامل قارچی Ascochyta rabiei در بیشتر مناطق دنیا نقش مهمی در کاهش عملکرد و کیفیت دانه نخود دارد. این تحقیق با هدف بررسی قابلیت برخی قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای (arbuscular mycorrhizal fungi, AMF) در مهار زیستی این بیمارگر و صفات رشدی در دو رقم نخود انجام شد.

مواد و روش‌ها: پنج گونه AMF شامل Funneliformis mosseae، Gigaspora margarita، Glomus fasciculatum، Glomus versiform و Rhizophagus irregularis تهیه شده و اثرشان در مقایسه با قارچ‌کش کلروتالونیل بر مهار برق‌زدگی و نیز تاثیر آن‌ها بر برخی صفات رشدی در دو رقم نخود سارال و بیونیج در حضور بیمارگر بررسی شد. این آزمایش در گلخانه به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۱۶ تیمار و ۶ تکرار انجام شد.

نتایج: در هر دو رقم نخود، کلروتالونیل بیشترین میزان بازدارندگی ازA. rabiei را نشان داد و همه گونه‌های AMF (به استثنای G. fasciculatum در رقم سارال)، سبب کاهش معنی‌دار شاخص بیماری نسبت به شاهد آلوده شدند. بیشترین اثر بازدارندگی از بیماری توسط میکوریزهای R. irregularis و G. versiform به ترتیب با 15/46 و 30/42 در رقم سارال و توسط G. fasciculatum با 40 درصد در رقم بیونیج دیده شد. بیشتر گونه‌های AMF در حضور بیمارگر، سبب بهبود شاخص‌های رشدی نخود شدند و بهترین اثر در رقم‌های سارال و بیونیج به ترتیب به R. irregularis و G. fasciculatum تعلق داشت. بیشترین میزان کلنیزاسیون ریشه در هر دو رقم مربوط به G. fasciculatum بود.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که AMF می‌توانند سبب افزایش رشد گیاه و کاهش خسارت A. rabiei در دو رقم نخود شوند. میزان کاهش بیماری و تحریک رشد به ژنوتیپ گیاه و گونه AMF وابسته بود. رابطه‌ای بین میزان کلنیزاسیون ریشه توسط AMF و کاهش بیماری برق‌زدگی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of some arbuscular mycorrhizal fungi on plant growth and biocontrol of Ascochyta blight in two chickpea varieties

نویسندگان [English]

  • Nahid Moarrefzadeh 1
  • Hadi Khateri 2
  • Rouhallah Sharifi 2

1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction: Ascochyta blight caused by the fungus Ascochyta rabiei plays an important role in reducing chickpea yield and seed quality in many parts of the world. The aim of this study was to investigate the potential of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in improving plant growth parameters and biocontrol of this pathogen on two chickpea varieties.

Materials and Methods: Five AMF species including Funneliformis mosseae, Gigaspora margarita, Glomus fasciculatum, Glomus versiform and Rhizophagus irregularis were investigated for their potential in suppressing the Ascochyta blight on two chickpea varieties, Saral and Bivanij in comparison with chlorothalonil fungicide. Their effects were also examined on some plant growth parameters at the presence of pathogen. This research was performed in greenhouse in a factorial experiment based on completely randomized design including 16 treatments with six replications.

Results: Chlorothalonil had the highest suppression against A. rabiei in both chickpea varieties. All AMF (except G. fasciculatum in variety Saral) significantly decreased the disease index compared to the infected control. The highest disease suppression by AMF was obtained by R. irregularis (46.15%) and G. versiform (42.30%) on variety Saral and by G. fasciculatum (40%) on variety Bivanij. Most of AMF enhanced chickpea growth parameters in the presence of pathogen with R. irregularis and G. fasciculatum showing the best effects on Saral and Bivanij, respectively. G. fasciculatum had the highest root colonization on both chickpea varieties.

Discussion and Conclusion: The results of this study showed that AMF can promote plant growth parameters and attenuate the A. rabiei-induced losses in two chickpeas varieties. The rates of disease suppression and growth promotion depended on plant genotype and AMF species. No relationship was observed between the rates of root colonization by AMF and the reduction of Ascochyta blight symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascochyta blight
  • Root colonization
  • Disease index
  • Growth promotion
  • Resistance induction