نوع مقاله : پژوهشی- انگلیسی

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فرسودگی زیستی میراث فرهنگی پدیده‌ای جهانی است که ارتباط نزدیکی با حضور ماکروارگانسیم و میکروارگانیسم هایی مانند باکتری‌ها ، آرکی‌ها، قارچ‌ها و گلسنگ‌ها و متابولیت‌های آنها دارد. چنین جوامعی منجر به آسیب فیزیکی و شیمیایی و همچنین تغییر زیبایی در آثار فرهنگی می شود. برای کنترل فرسودگی زیستی ناشی از رشد میکروارگانیسم‌های میراث فرهنگی، از مواد ضدعفونی کننده مختلف استفاده شده است. این مطالعه با هدف استفاده موثرنر از ضدعفونی کننده های شیمیایی متداول در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی متمرکز شده است و راهی برای کاهش میزان مصرفی میزان ضدعفونی کننده‌ها در کنترل رشد و حذف میکروارگانیسم‌ها پیشنهاد نموده است که منجر به کاهش آسیب‌های زیست‌ محیطی می گردد.

مواد و روش‌ها: در این مقاله اثرات ضد میکروبی ضدعفونی کننده های متداول از جمله کلرید بنزالکونیوم ، ایزوتیازولینون، فرمالین، گلوتارآلدئید و پودر ضد عفونی کننده مبتنی بر اکسیژن علیه باکتری‌ها و قارچ‌های جدا شده از سنگ آرامگاه کوروش بزرگ با روش میکروبراث بررسی شد. سپس اثر ترکیبی ضدعفونی کننده‌ها با استفاده از روش چکربورد مطالعه گردید.

یافته‌ها: نتایج آزمون ها نشان داد که گلوتارآلدئید و پودر ضدعفونی کننده مبتنی بر اکسیژن، MIC بیشتری نسبت به سایر ضدعفونی کننده‌ها یعنی کلرید بنزالکونیوم ، ایزوتیازولینون و فرمالین داشتند.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تمام ضدعفونی کننده‌های انتخاب شده در این مطالعه، دارای اثرات ضد میکروبی قابل قبولی بر میکروارگانیسم‌های جدا شده از سنگ آرامگاه کوروش بودند و ترکیب ضدعفونی کننده‌ها موجب شد تا مقدار کمتری از این مواد شیمیایی استفاده شود که به لحاظ زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The new approach to eliminate the microorganisms involved in deterioration of stoney cultural heritage by biocides

نویسندگان [English]

  • Mandana Lak
  • Parisa Mohammadi

Department of microbiology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The biodeterioration of cultural heritage is a worldwide phenomenon, which is closely linked to the presence of microorganisms such as bacteria, archaea, fungi, lichens and their metabolites. Microbial colonization leads to physical and chemical damage as well as aesthetic changes of ancient objects. Biocides have been used for all kinds of cultural heritage material to control microbial growth as well as its deterioration. This study focuses on applying current chemical biocides to improve conservation strategies of the cultural heritage and develops a way to reduce consumption of biocides to prevent the growth of microorganisms and reduce environmental biological damages.

Materials and methods: In this study, antimicrobial effects of commonly used biocides including benzalkonium chloride, isothiazolinone, formalin, glutaraldehyde, and active oxygen-based disinfectant powder were examined against bacteria and fungi isolated from Cyrus the Great tombstone by microdilution broth methods and the combined effect of biocides was studied by the microdilution chequerboard method.

Results: Microdilution tests showed that glutaraldehyde and active oxygen-based disinfectant powder had higher MIC value than other biocides, benzalkonium chloride, isothiazolinone, formalin. On the other hand other biocides were more effective against the tested bacteria.

Conclusion: The results showed that all selected biocides had acceptable antimicrobial effects on microorganisms isolated from Cyrus the great tombstone alone. When biocides combined, they had a better antimicrobial effect resulting to use less amounts of these materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial Effects
  • Biodeterioration
  • Conservation
  • Cultural Heritage
  • Microbial Communities