نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم پایه، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکدۀ دندانپزشکی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22108/bjm.2021.125043.1327

چکیده

مقدمه: موناسکوس‌پورپورئوس یک قارچ آسکومیست رشته‌ای است که توانایی تولید رنگدانه‌های طبیعی را دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل شیمیایی جهش‌زا سدیم‌آزید و اسید نیترو بر مورفولوژی قارچ موناسکوس‌پورپورئوس و تولید پایدار رنگدانه توسط این قارچ می‌باشد.
مواد و روش‌ها: ابتداسوسپانسیون اسپوری قارچ موناسکوس‌پورپورئوس تحت تاثیر عوامل جهش‌زای شیمیایی (سدیم‌آزید و اسید نیترو) قرار گرفت. سپس ویژگی‌های مورفولوژیکی (ظاهری و میکروسکوپی) پرگنه‌های مشکوک یررسی شدند. از بین این ‌‌پرگنه‌ها آن‌هایی که تغییرات بیشتری نسبت به سویه وحشی داشتند یا رنگدانه بیشتری تولید کرده بودند، تا 2 نسل برای اندازه‌گیری زیست‌توده و رنگدانه در شرایط غوطه‌وری مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: با استفاده از مواد جهش‌زا نمونه‌هایی مشاهده شد که مورفولوژی آن‌ها نسبت به سویه وحشی تفاوت داشتند و این نمونه‌‌ها به طور معنی‌داری رنگدانه‌های زرد، نارنجی و قرمز بیشتری نسبت به سویه وحشی تولید کردند(05/0 P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of sodium azide and nitrous acid on morphological characteristics of Monascus purpureus and pigment production

نویسندگان [English]

  • Reyhane Kolahdozan 1
  • Mahshid Jahadi 2
  • nafiseh-sadat naghavy 3
  • Mohammad-Ali Zia 4

1 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Department of Microbiology, Faculty of Basic Science, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 Department of Basic Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Monascus purpureus is a filamentous ascomycetes fungus that has the ability to produce natural pigments. The aim of this study was to investigate the effect of mutagenic factors of Sodium azide and Nitro acid on the morphology of Monascus purpureusand its maximum ability to produce stable pigments.
Materials and Methods Initial sporulation of Monascus purpuoreus was affected by chemical mutagens (Sodium, azide and Nitrous acid). Then the morphological features (appearance and microscopy) of the suspected colonies were examined. Wild and selected colonies were cultured under the submerge fermentation up to two generations for investigation of stability and production biomass and pigments.
Results: Production of biomass and yellow, orange and red pigments in the first and second generation of NA2 (nitrous acid, 0.4 M, 45 min), NA3 (nitrous acid, 0.4 M, 30 min) and NA6 (nitrous acid, 0.2 M, 30 min) samples did not change significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monascus purpureus
  • Mutagenic agents
  • Morphology
  • pigment