نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

مقدمه: به نظر می‌رسد همه گیاهان در اکوسیستم‌های طبیعی با اندوفیت‌های قارچی همزیست هستند. این گروه بسیار متنوع از قارچ‌ها می-توانند از طریق کمک به تحمل تنش غیرزیستی و زیستی، افزایش زیست توده و کاهش مصرف آب، یا تغییر در تخصیص منابع، تأثیرات عمیقی بر جوامع گیاهی داشته باشند.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش بررسی تنوع زیستی مکانی-زمانی اندوفیت‌های قارچی Fusarium sp. وThielavia sp. جداسازی شده از شش گونه گیاه هالوفیت ‌مورد بررسی قرار گرفت. تنوع زیستی مکانی-زمانی دو اندوفیت قارچی مزبور در بافت‌های مختلف گونه‌های گیاهی هالوفیت با استفاد از شاخص‌های سیمپسون، شانون و غنای مارگالف توسط نرم‌افزار PAST ارزیابی شد. برای شناسایی مولکولی قارچ‌ها از آغارگر اختصاصی ITS استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به اندوفیت قارچی Thielavia sp. به میزان 75/21 درصد در ساقه بود. با بررسی شاخص‌های تنوع سیمپسون، شانون و غنای مارگالف مشخص شد که بیشترین تنوع اندوفیت قارچی برای شاخص‌های مزبور به ترتیب 498/0، 691/0 و 445/0 در ساقه گونه گیاهی Bienertia cycloptera بود. همچنین نتایج شاخص تنوع سیمپسون و شانون نشان داد که بیشترین میزان تنوع اندوفیت قارچی به میزان 500/0 و 693/0 در گونه‌های گیاهی جزیره ابوموسی و برای شاخص غنای مارگالف بیشترین میزان تنوع اندوفیت قارچی 455/0 در بندر سیریک مشاهده شد.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان از تنوع بالای مکانی-زمانی دو گونه اندوفیت قارچی مورد نظر در شش گونه گیاهی شورپسند مورد مطالعه دارد. بر اساس این اطلاعات می‌توان نتیجه گیری کرد که تامین اندوفیت از محل‌های جغرافیایی که در آن گونه‌های گیاهی دارای تنوع بالایی هستند، می‌تواند در موفقیت آمیز بودن برنامه کلونیزاسیون گیاهان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of Population Structure of Two Fungal Endophytes Fusarium sp. and Thielavia sp. and Their Spatial-Temporal Abundance in Different Tissues of Six Species of Halophyte Plants

نویسندگان [English]

  • Soheila Aghaei Dargiri 1
  • Davood Samsampour 1
  • Majeed Askari Seyahooei 2
  • Abdoolnabi Bagheri 2

1 Department of Horticulture Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

2 Plant Protection Research Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organiziation (AREEO), Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Introduction: All plants in natural ecosystems seem to symbiosis with fungal endophytes. This highly diverse group of fungi can have profound effects on plant communities by helping to tolerate abiotic and biological stresses, increasing biomass and reducing water consumption, or changing resource allocation.

Materials and methods: In this study, the study of spatio-temporal biodiversity of fungal endophytes were examined Fusarium sp. and Thielavia sp. isolated from six species of halophyte plants. The spatio-temporal biodiversity of these two fungal endophytes in different tissues of halophyte plant species was assessed by PAST software using Simpson, Shannon and Margalf richness indices. ITS specific primer was used for molecular identification of fungi.

Results: The results showed that the highest frequency was related to the fungal endophyte Thielavia sp. 21.75% in the stem. Examination of Simpson, Shannon and Margalf richness indices showed that the highest fungal endophyte diversity for these indices was 0.498, 0.691 and 0.445 in the stem of Bienertia cycloptera, respectively. Also, the results of Simpson and Shannon diversity index showed that the highest fungal endophyte diversity of 0.500 and 0.693 was observed in the plant species of Abu Musa Island and for Margalf richness index the highest fungal endophytic diversity of 0.455 was observed in Sirik port.

Conclusion: The results of this study show the high spatio-temporal diversity of the two fungal endophyte species in the six saline plant species studied. Based on this information, it can be concluded that the supply of endophytes from geographical areas in which plant species are highly diverse, can be effective in the success of the plant colonization program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • relative abundance
  • phenotype
  • halophyte