بررسی اثر ضدمیکروبی ترکیب پردة آمونیوتیک، Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبورعسل بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در زخم‌های سوختگی درجه دو

نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 مربی گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم دارویی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: برخی از بافت‌های طبیعی بدن مانند پردة آمنیوتیک و نیز گیاهان دارویی ارزان و در دسترس مانند گیاه ابوخلسا با نـام علمـیArnebia euchroma  می‌توانند در درمان زخم سوختگی، کاهش عفونت آن و کاهش زمان بهبودی مؤثر باشند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضدمیکروبی ترکیبی از پردة آمنیوتیک، عصارة ابوخلسا، روغن کنجد و موم زنبورعسل بر رشد باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در زخم‌های سوختگی درجه دو است.
مواد و روش‏‏ها: پس از دریافت بافت پردة آمنیوتیک از زنان باردار، این بافت با روغن کنجد، موم زنبورعسل و عصارة گیاه Arnebia euchroma ، مخلوط و روی زخم سوختگی موش‌های مدل سوختگی آلوده‌شده به باکتری‌های E.coli، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژنز و آسینتوباکتر بومانی، در دو گروه مورد و شاهد، ضماد شد. سپس شمارش میکروبی انجام شد.
نتایج: با توجه به یافته‌های ما، شمار پاتوژن‌ها در نمونه‌های زخم موشهایی که درمان این ضماد را دریافت کرده بودند، کمتر از موش‌های شاهد بود.
بحث و نتیجه‏گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهند استفاده از ترکیب پردة آمنیوتیک، عصارة گیاه Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبورعسل روی زخم حاصل از سوختگی درجه دوم تأثیر درمانی دارد. استفاده از این ترکیب پس از تحقیقات بیشتر برای درمان زخم‌های سوختگی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Antimicrobial Effects of Amniotic Membrane, Arnebia Euchroma, Sesame Oil, and Bee Wax on Gram-positive and Gram-negative Bacteria in Second-degree Burn Wounds

نویسندگان [English]

 • Sajjad Rajabi 1
 • Mohammad Mahdi Saghafi 2
1 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
2 Department of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Some tissues of the body such as the amniotic membrane and cheap and available medicinal plants such as Arnebia euchroma can be effective in treating burn wounds, reducing its infection, and healing time. The aim of the present study was to investigate the antimicrobial effects of a combination of amniotic membrane, Arnebia Euchroma (AE) extract, sesame oil, and bee wax on the growth of gram-positive and gram-negative bacteria in second-degree burn wounds. After receiving amniotic membrane tissue from pregnant women, this tissue was mixed with sesame oil, bee wax, and Arnebia Euchroma extract and applied to the burn wounds of mice model infected with E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Acinetobacter baumannii. This combination was applied in case and control groups, and microbial counting was then performed. According to the findings of the present study, the number of pathogens in wound samples of mice treated with this combination was less than in control mice. The results of this study also showed that the use of a combination of amniotic membrane, AE plant extract, sesame oil, and bee wax had a therapeutic effect on second-degree burn wounds. The use of this compound after further research is recommended for the treatment of burn wounds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amniotic Membrane
 • Arnebia Euchroma
 • Second-degree Burn Wounds
 • Sesame Oil
 • Bee Wax
 • Gram-positive Bacteria
 • Gram-negative Bacteria

مقدمه

ایجاد مقاومت دارویی عارضه‌ای تهدیدکننده در استفادة گسترده از آنتی‌بیوتیک‌ها در سراسر جهان است؛ به‌طوری‌که افزایش سویه‌ها‌ی مختلف باکتریایی مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها‌، به یکی از نگرانی‌ها‌ی اصلی سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده است (1). کشف خواص ضدمیکروبی مواد طبیعی و ترکیبات گیاهی در سال‌های اخیر، پژوهشگران را به‌سمت یافتن راهکاری برای جایگزین‌کردن آنها به‌جای آنتی‌بیوتیک‌ها سوق داده است (2).

یکی از بافت‌های طبیعی مطرح در این زمینه، پردة آمنیون است. پردة آمنیون مانند غشایی پایه عمل می‌کند و در کنار نقش‌های متعدد در رشد و تکامل جنین، با به کار بردن چندین سازوکار، باعث بهبود ضایعات اپیتلیومی می‌شود. از ویژگی‌های پردة آمنیوتیک می‌توان به مواردی ازقبیل غنی‌بودن از فاکتور‌های رشد و سایتوکین‌هایی که منجر به اپیتلیال‌سازی می‌شود، خواص ضدمیکروبی و ویروسی، کاهش عفونت و درد در موضع زخم و خاصیت ضدالتهاب برای ممانعت از تشکیل اسکار به‌دنبال ترمیم زخم اشاره کرد. این پرده مهاجرت، چسبندگی و تمایز یاخته‌های اپیتلیومی را تحریک و آپوپتوز این سلول‌ها را مهار می‌کند. در بیشتر نقاط جهان گیاهان دارویی، درمان‌های پذیرفته‌شده برای بسیاری از بیماری‌ها ازجمله بیماری‌های عفونی محسوب می‌شوند (3).

برخی از گیاهان دارویی افزایش‌دهندة سرعت پروسة درمانی زخم بوده‌اند و برخی دیگر به‌علت داشتن خاصیت آنتی‌میکروبی تأثیر چشمگیری در درمان زخم دارند (4). یکی ازگیاهان سنتی استفاده‌شده در درمان زخم سوختگی، گیاه Arnebia euchroma، ابوخلسا یا هواچوبه است. مطالعات نشان داده‌اند ریشة گونه‌‌های متعلق به خانوادة گیاه گل گاوزبان ازجمله گیاه ابوخلسا، غنی از شیکونین[1] و نفتاکینون[2] است (5). این مواد و مشتقات آلکانین[3] آنها دارای طیف وسیعی از توانایی‌های زیستی ازجمله ترمیم زخم (6) و ضدالتهابی (7) هستند.

گیاه کنجد که برای نخستین‌بار در آفریقا کشت داده شد، مقادیر زیادی لیگنان با فعالیت آنتی‌اکسیدانی دارد؛ همچنین، کلروسسامون که از ریشة این گیاه گرفته می‌شود، فعالیت ضدقارچی نشان داده است (8). مطالعات اخیر نشان‌دهندة فعالیت ضدمیکروبی روغن کنجد علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی ازجمله سالمونلا تایفی و استرپتوکوکوس موتانس بوده‌اند (9).

در سالیان اخیر، فعالیت ضدمیکروبی محصولات موم زنبورعسل شایان توجه قرار گرفته است. مطالعات نشان‌دهندة تأثیر ضدباکتریایی موم خام زنبور علیه چندین سویة باکتریایی و کاندیدا البیکنس بود (10).

با توجه به اینکه هزینة درمان زخم سوختگی بالاست و درمان‌های معمول آن، عوارض جانبی بسیاری برای بیماران دارد، رویکرد فعلی محققان طب سنتی استفاده از مواد و مخلوط‌های طبیعی کم‌هزینه و بدون عوارض جانبی برای بیماران مبتلا به سوختگی است (11, 12). هدف از انجام مطالعة حاضر، ارزیابی تأثیر ضماد تولیدشده از ترکیب عصاره پردة آمنیوتیک، عصارة گیاه ابوالخسا، روغن کنجد و موم زنبورعسل، بر حذف عفونت‌های باکتریایی در زخم‌های سوختگی و تسریع فرایند التیام زخم بوده است.

مواد و روش‌ها

تهیة استوک گیاهی و ارزیابی بار میکروبی آن: پس از خالص و پاکسازی گیاه A.euchroma به‌صورت دستی با الک مخصوص و شستشوی کامل با آب جوشیده و سردشده تا دمای 27-25 درجه سانتی‌گراد، گیاه در دمای محیط در شرایط بدون نور خشک شد. سپس خشک‌شدة گیاه با آسیاب مخصوص، پودر و با روغن کنجد در دمای 37 درجه سانتی‌گراد به مدت 73 ساعت بدون نور در تانک مخصوص مخلوط شد. پس از عبور مخلوط از صافی مخصوص، با موم زنبورعسل در دمای 45-40 درجه سانتی‌گراد به مدت 8 ساعت مخلوط شد. این ترکیب نیمه‌جامد در مقدار معینی حلال حل شد. براساس میزان حلالیت کمترین غلظت حل‌شده 1 به 10، برآورد و غلظت محلول استوک برابر با یک دهم تعیین شد. مقدار 100 میکرولیتر از محلول استوک در محیط‌های بلاد آگار و همچنین در مک کانکی کشت داده و به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتی‌گراد انکوباسیون انجام شد تا ازنظر آلودگی باکتریایی بررسی شود. بعد از 48 ساعت کشت‌ها بررسی شدند؛ هر دو پلیت عاری از رشد بودند و استریل‌بودن محلول استوک تأیید شد.

تهیة پردة آمنیوتیک: به‌منظور جلوگیری از انتقال آلودگی زایمان، جمع‌آوری بافت آمنیون از موارد سزارین‌شده انجام شد. انتخاب مورد با نظارت پزشک متخصص و با معاینة دقیق و رد سوابق رفتارهای پرخطر جنسی، استفاده از مواد تزریقی، خالکوبی، تزریق خون و بدخیمی انتخاب شد. پس از شرح روند انجام کار برای شخص مشارکت‌کننده، فرم رضایت‌نامة کتبی در اختیار او قرار گرفت. همچنین، نمونة خون بیمار برای ارزیابی سرولوژی گرفته شد. پس از 6 ماه، دوباره آزمایش‌های سرولوژی برای بیمار صورت گرفت تا از عدم هرگونه بیماری و عفونت اطمینان حاصل شود. سوپرناتانت این پرده برای بررسی‌‌های MIC طبق مطالعات پیشین آماده شد (13, 14). به‌طور خلاصه، بافت‌ها با فسفات بافر سالین (PBS) سه بار شسته شدند تا هرگونه لختة خون شسته شود. سپس بافت‌ها به تکه‌های ریزی، تقسیم و با نیتروژن مایع منجد شدند. پس از آن، با استفاده از هاون بافت‌ها به تکه‌های ریزی پودر شدند. تکه‌های غشا با نسبت 1:1 با فسفات بافر سالین، میکس و به مدت یک ساعت روی یخ هموژنیزه شدند. سوپرناتانت‌ها با فیلتر 22/0 میکرومتری استریل شدند. این ترکیب برای مصارف بعدی در دمای منفی 80 درجه سانتی‌گراد ذخیره شد.

تهیة ضماد و استعمال آن روی زخم سوختگی ایجادشده: پودر گیاه Arnebia euchroma با روغن کنجد، موم زنبورعسل و بافت آمنیوتیک مخلوط شد. اثر ضدمیکروبی ترکیب گیاهی Arnebia euchroma به روش دیسک دیفیوژن و آگار دیفیوژن، بررسی و حداقل غلظت مهاری رشد ([4]MIC) ترکیب گیاهی Arnebia euchroma با روش براث میکرودایلوشن تعیین شد. به‌منظور آماده‌سازی مدل موشی سوختگی، از روش سوختگی سکه‌ای روی موش مدل سوری Mus musculus استفاده شد. در این روش پس از برداشتن موی حیوان، ازطریق تماس میله‌ای با سطح مقطع برابر با مساحت یک سکة 50 ریالی (heated brass bar (10×10×100 mm))، به مدت 45 ثانیه با پوست برهنه‌شدة حیوان، سوختگی درجه دوم ایجاد شد. ترکیب تولیدشده در مراحل قبل به‌صورت کرم موضعی در محل زخم سوختگی به مدت 8 روز، به قرار هر دو روز یک بار به میزان 5 گرم استفاده شد. همچنین به‌منظور تسکین درد، شربت مسکن استامینوفن به موش‌ها خورانده شد. بعد از گذشت 8 روز یک سانتی‌متر مربع از پوست حیوان به همراه ترشحات پوستی، جداسازی و پس از هموژنیزاسیون، در محیط‌های بلاد آگار و مک کانکی کشت شد. تعداد باکتری‌های گرم منفی E.coli، سودوموناس ائروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی[5] و باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اوئوس با 200 میکرولیتر از کشت باکتری در رقت‌های 4-10، 5-10، 6-10، 7-10 و 8-10 شمارش شدند. برای هریک از باکتری‌های مذکور یک موش در گروه مورد و یک موش در گروه شاهد بررسی شد.

 

نتایج

در شکل 1 ایجاد سوختگی درجه دوم در موش‌های بررسی‌شده، تصویر زخم پس از استفاده از عصارة گیاه ابوالخسا در موش مورد و نیز تصویر زخم در موش شاهد نشان داده شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، التیام زخم در موش تحت تیمار با ضماد تولیدشده، کمتر از موش شاهد است.

همچنین، تعداد باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی شمارش‌شده در رقت‌های مختلف نمونه‌برداری از محل زخم موش‌های مورد و شاهد، در جدول 1 ارائه شده است. با توجه به جدول، تعداد باکتری‌های سودوموناس ائروژینوزا، استافیلوکوک اورئوس و اسینتوباکتر بومانی در رقت‌های 4-10 و 5-10 به قدری در نمونة برداشت‌‌شده و محیط کشت آن زیاد است که قابلیت شمارش ندارد. تعداد باکتری E.coli در رقت‌های 4-10 و 5-10 در گروه شاهد شمارش‌ناپذیر بود و در گروه مورد که تیمارِ ضماد شده بودند، کمتر و شمارش‌پذیر بوده است. در غلظت‌های 6-10، 7-10 و 8-10 نیز تعداد باکتری‌های E.coli در نمونه‌های تحت تیمار بسیار کمتر از نمونه‌های شاهد شمارش شده است. در غلظت‌های مذکور، تعداد باکتری‌های سودوموناس ائروژینوزا، استافیلوکوک اورئوس و اسینتوباکتر بومانی نیز در گروه تحت تیمار کمتر از گروه شاهد بوده است.

شکل 1- تصاویر موش‌ها پس از انجام سوختگی و استعمال سوسپانسیون باکتریایی (الف)، پس از برداشتن پوست و نمونة زخم در موش کنترل (ب) و مورد (ج)

در شکل 2 نمودار میله‌ای شمار باکتری‌ها نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تعداد باکتری‌های شمارش‌پذیر در گروه شاهد بیشتر از گروه تحت تیمار است. در مجموع، این یافته‌ها بیان می‌کنند ضماد تولیدشده از ترکیب عصارة پردة آمنیون، عصارة گیاه ابوالخسا، موم زنبورعسل و روغن کنجد، قادر به کاهش عفونت باکتری‌های سودوموناس ائروژینوزا، استافیلوکوک اورئوس و اسینتوباکتر بومانی و به میزان چشمگیرتر عفونت E.coli است.

جدول 1- شمارش تعداد سلول‌های پاتوژن در موش‌های مورد و شاهد در درمان با عصارة گیاه Arnebia euchroma

8-10

7-10

6-10

5-10

4-10

رقت

E. coli-

192

235

364

شمارش‌ناپذیر

شمارش‌ناپذیر

گروه کنترل

12

45

69

210

434

گروه درمان

سودوموناس ائروژینوزا-

27

124

482

شمارش‌ناپذیر

شمارش‌ناپذیر

گروه کنترل

35

116

403

شمارش‌ناپذیر

شمارش‌ناپذیر

گروه درمان

استافیلوکوک اورئوس+

8

43

416

شمارش‌ناپذیر

شمارش‌ناپذیر

گروه کنترل

5

31

342

شمارش‌ناپذیر

شمارش‌ناپذیر

گروه درمان

اسینتوباکتر بومانی-

6

83

503

شمارش‌ناپذیر

شمارش‌ناپذیر

گروه کنترل

13

68

459

شمارش‌ناپذیر

شمارش‌ناپذیر

گروه درمان

 

 

 

 

شکل 2- شمار سلول‌های باکتریایی در موش‌های آلوده‌شده با اشرشیاکلی (A)، سودوموناس ائروژینوزا (B)، استافیلوکوکوس اورئوس (C)، اسینتوباکتر بومانی (D). در هر مورد، شمارش تعداد سلول‌های پاتوژن در موش‌هایی که درمان دارویی با عصارة پردة آمنیون و عصارة گیاه Arnebia euchroma را دریافت کرده یا دریافت نکرده‌اند، به‌ترتیب به‌عنوان موش‌های مورد و شاهد نشان داده شده است.

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت درمان زخم‌های سوختگی و مهار عفونت‌های مرتبط با آن، شناسایی داروهایی ضروری به نظر می‌رسد که در التیام زخم مؤثرند و بدون ایجاد مقاومت دارویی و با کمترین عوارض قادر به کنترل عفونت‌اند (15). در این بین، داروهایی که اساس ساختاری آنها شیمیایی نیست و از طبیعت استخراج شده‌اند، علاوه بر مقرون‌به‌صرفه بودن، خطرات احتمالی و عوارض جانبی کمتری نیز دارند (16). طبق نظر براون[vi] و همکارانش، مداخله‌ای ارزشمند است که زمان التیام زخم را حتی به تعداد 2 روز کاهش دهد؛ زیرا بستری طولانی‌مدت بیماران سوختگی، به افزایش عفونت، جای زخم و هزینه منجر می‌شود (17). در مطالعة حاضر سعی شد خواص ضدمیکروبی ضماد تهیه‌شده از ترکیب مواد طبیعی مانند روغن کنجد، موم زنبورعسل، پردة آمنیون و عصارة گیاه Arnebia euchroma در التیام زخم‌های درجه دوم سوختگی بررسی شود. اثرات پردة آمنیون و عصارة گیاه ابوالخسا در درمان زخم‌های سوختگی در مطالعات گذشته به اثبات رسیده‌اند؛ اما در مطالعة حاضر برای نخستین‌بار ترکیب این چهار مادة طبیعی در کاهش عفونت زخم‌های سوختگی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهند تعداد میکروب‌های تکثیریافته، پس از مالیدن 200 میکرولیتر از غلظت‌های مختلف باکتری‌های E.coli، استافیلوکوک اورئوس، سودوموناس ائروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی، در موش‌هایی کاهش یافته است که ضماد مذکور را دریافت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که میزان تکثیر باکتری E.coli در موش‌های دریافت‌کنندة ضماد مذکور کاهش چشمگیری یافت. کاهش تعداد باکتری‌های سودوموناس ائروژینوزا، استافیلوکوک اورئوس و اسینتوباکتر بومانی نیز مشاهده‌پذیر بوده است؛ این نتیجه با مطالعات سایر محققان کشور همخوانی دارد.

پردة آمنیوتیک تأثیر زیادی در انواع متفاوتی از درمان‌ها ازجمله درمان زخم‌ها نشان داده است. در مطالعة لئوفلبین[vii] و همکارانش، پتانسیل ترمیم‌کنندگی زخم در کارآزمایی‌های آزمایشگاهی و بالینی به اثبات رسیده است (18). در مطالعات دیگر نیز تأثیر بافت پردة آمنیون در جلوگیری از عفونت زخم‌های دیابتی و ترمیم ناحیة زخم، به‌علت داشتن سایتوکاین‌ها، عوامل رشد و سلول‌های بنیادی به اثبات رسیده است (19). تأثیر ترمیمی این بافت در زخم‌های سوختگی نیز طی مطالعات متعدد به اثبات رسیده است (20, 21). همچنین، مطالعات زیادی دربارة اثبات ویژگی‌های ضدمیکروبی و ویژگی‌های احتمالی ضدویروسی پرده‌های جنینی انجام شده است که نشان می‌دهند پرده‌های جنینی به‌دلیل داشتن موادی مانند بتا دفنسین‌های انسانی، الافین و مهارکنندة پروتئازی لوکوسیت ترشحی در لایة اپی‌تلیالی خود، ویژگی‌های ضدمیکروبی دارند. وجود سیستاتین E، آنالوگ مهارکنندة سیستئین پروتئاز، اثرات ضدویروسی احتمالی به این غشا می‌بخشد (22). این بافت با مهار تولید گیرنده‌های TGFᵦ در سطح فیبروبلاست‌ها، تشکیل اسکار و بافت فیبروزه توسط TGFᵦ را مهار می‌کند (23, 24).

سابقة استفاده از گیاهان دارویی برای تهیة داروهای مختلف، به بیش از چندین هزار سال می‌رسد. در مطالعات متعدد، اثر گیاهان دارویی در درمان انواع بیماری‌ها بررسی شده است (3)؛ ازجمله این موارد گیاهانی‌اند که با استخراج روغن یا عصاره در درمان زخم‌ها و کنترل عفونت‌های مرتبط با زخم استفاده می‌شوند (4).

در مطالعات متعدد در کشور ایران، تأثیر عصارة گیاه ابوالخسا بر زخم‌های سوختگی حاصل از لیزر (25)، زخم‌های سوختگی موش (16, 26)، زخم‌های درجه دوم و سوم (27) و نیز تأثیر آن بر تکثیر فیبروبلاست‌ها، رگ‌زایی و تولید کلاژن در آسیب‌های پوستی بررسی شده است (28). در بررسی انجام‌شده در ایتالیا مشخص شد افزودن محلول اتانول و استون به مخلوط 7 گیاه از شاخة گیاه گل گاوزبان باعث افزایش خاصیت میکروب‌کشی این مخلوط می‌شود (16). در بررسی دیگری در اردن، مشخص شد این گیاهان در کاهش ایجاد مقاوت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مؤثرند (29). نصیری و همکارانش در سال 2016 در مطالعه‌ای روی بیماران مبتلا به سوختگی، نشان دادند استفاده از پماد گیاه Arnebia euchroma، باعث التیام زودتر زخم‌های سوختگی درجه دو و کاهش التهاب و عفونت زخم‌ها می‌شود، همچنین شدت درد و سوزش در بیماران دریافت‌کنندة این پماد کاهش یافته است (15). گفتنی است در این مطالعه عوارض جانبی این پماد در برابر داروی شیمیایی سولفادیازین نقره کمتر گزارش شده است (26, 30). محققان مختلف خواص زیاد ترکیبات فعال ریشة A.euchroma را در مطالعات متعدد تأیید کرده‌اند. مشتقات نافتوکوئینون[viii] مانند آلکانین[ix]، آلکانان[x]، شیکونین‌ها[xi] و آرنبین-2[xii]، از ترکیبات فراوان در ریشه‌های Arnebia هستند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند A.euchroma سرشار از نافتوکوئینون‌ها، هیدروکسیناپتوکوئینون[xiii]، اسیدهای فنولیک و آلکالوئیدها است (29, 31). مشتقات نافتوکوئینون استخراج‌شده از A.euchroma، دارای خواص ضدالتهابی و ضدعفونی‌کنندگی زخم‌اند (32). شیکونین به‌عنوان یک مشتق 1و4-نافتوکوئینون، در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و انتروکوک[xiv] مقاوم به متی‌سیلین فعالیت دارد (6). این ترکیب سال‌هاست در طب سنتی برای درمان زخم‌ها و بیماری‌های پوستی و ضدعفونی‌کردن آنها استفاده می‌شود (25).

در مطالعة چوبکار و همکارانش، از موم زنبورعسل به‌منظور درمان زخم‌های پوستی در آبزیان استفاده شد. در این مطالعه غلظت‌های مختلف موم زنبورعسل بر میزان ترمیم زخم و نیز پاسخ ایمنی ارزیابی شد. نتایج نشان دادند در مقایسه با گروه شاهد، استفاده از موم زنبورعسل در غلظت 2 درصد تأثیر معنی‌داری در روند ترمیم زخم پوستی و تحریک سیستم ایمنی در ماهی کپور پرورشی داشت (33). در مطالعات متعدد دیگری اثر موم زنبورعسل بر زخم آبزیان (34) و نیز لیشمانیوز پوستی در مدل حیوانی ارزیابی شده‌اند (35, 36). نتایج تمامی این مطالعات اثر نویدبخش موم زنبورعسل در التیام انواع زخم را نشان داده و در تناسب با یافته‌های مطالعة حاضر است.

در مطالعات متعدد، تأثیر روغن کنجد بر زخم‌های سوختگی ارزیابی شده است. یافته‌های این پژوهش‌ها نشان‌دهندة اثرگذاری این روغن به‌صورت مستقل یا در ترکیب با سایر مواد طبیعی روی زخم‌های سوختگی بوده است (37-39). یافته‌های این مطالعات با یافته‌های پژوهش حاضر همخوانی و انطباق دارند.

در مجموع، اظهارنظر قطعی در رابطه با استفاده از ضماد تولیدشده از عصارة پردة آمنیوتیک، عصارة گیاه ابوالخسا، موم زنبورعسل و روغن کنجد، در درمان زخم‌های سوختگی نیاز به مطالعات وسیع‌تر و تأییدکننده دارد؛ اما به نظر می‌رسد پتانسیل‌های این ضماد در درمان زخم ازجمله زخم‌های سوختگی و کاهش عفونت زخم‌ها، نویدبخش و مژده‌دهندة ایجاد درمانی با عوارض جانبی کم، ارزان و ساده است.

[1]- Shikonin

[2]- Naphthoquinone

[3]- Alkanin

[4]- Minimal inhibitory concentrations

[5]- Acinetobacter baumannii

[vi]- Brown

[vii]- Loeffelbein

[viii]- Naphthoquinone

[ix]- Alkannin

[x]- alkannan

[xi]- shikonins

[xii]- arnebin-2

[xiii]- hydroxynaphthoquinone

[xiv]- Enterococcus

 • Shahbazi S, Karam MRA, Habibi M, Talebi A, Bouzari S. Distribution of extended-spectrum β-lactam, quinolone and carbapenem resistance genes, and genetic diversity among uropathogenic Escherichia coli isolates in Tehran, Iran. Journal of global antimicrobial resistance. 2018; 14: 118-25.
 • Drašar P, Moravcova J. Recent advances in analysis of Chinese medical plants and traditional medicines. Journal of Chromatography B. 2004; 812(1-2): 3-21.
 • Hosseinzadeh S, Jafarikukhdan A, Hosseini A, Armand R. The application of medicinal plants in traditional and modern medicine: a review of Thymus vulgaris. International Journal of Clinical Medicine. 2015; 6(09): 635.
 • Mohammed GJ, Alsudani AA, editors. Antibacterial evaluation of the chosen medical plants on pathogenic bacteria commonly related to the upper respiratory system infections. Journal of Physics: Conference Series; 2019: IOP Publishing.
 • Sharma R, Singh B, Singh D, Chandrawat P. Ethnomedicinal, pharmacological properties and chemistry of some medicinal plants of Boraginaceae in India. J Med Plant Res. 2009; 3(13): 1153-75.
 • Shen C-C, Syu W-J, Li S-Y, Lin C-H, Lee G-H, Sun C-M. Antimicrobial activities of naphthazarins from arnebia e uchroma. Journal of Natural Products. 2002; 65(12): 1857-62.
 • Zhang X, Cui J-H, Meng Q-Q, Li S-S, Zhou W, Xiao S. Advance in anti-tumor mechanisms of shikonin, alkannin and their derivatives. Mini reviews in medicinal chemistry. 2018; 18(2): 164-72.
 • Kumar CM, Singh SA. Bioactive lignans from sesame (Sesamum indicum L.): evaluation of their antioxidant and antibacterial effects for food applications. Journal of food science and technology. 2015; 52(5): 2934-41.
 • Shittu L, Bankole M, Ahmed T, Bankole M, Shittu R, Saalu C, et al. Antibacterial and antifungal activities of essential oils of crude extracts of Sesame radiatum against some common pathogenic micro-organisms. Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics. 2008; 6(2): 165-70.
 • Ghanem NB. The Antimicrobial Activity of Some Honey Bee Products and some Saudi Folkloric Plant Extracts. Journal of King Abdulaziz University: Science. 2011; 148(634): 1-32.
 • Nagori BP, Solanki R. Role of medicinal plants in wound healing. Research Journal of Medicinal Plant. 2011; 5(4): 392-405.
 • Budovsky A, Yarmolinsky L, Ben‐Shabat S. Effect of medicinal plants on wound healing. Wound Repair and Regeneration. 2015; 23(2): 171-83.
 • He H, Li W, Chen S-Y, Zhang S, Chen Y-T, Hayashida Y, et al. Suppression of activation and induction of apoptosis in RAW264. 7 cells by amniotic membrane extract. Investigative ophthalmology & visual science. 2008; 49(10): 4468-75.
 • Go YY, Kim SE, Cho GJ, Chae S-W, Song J-J. Differential effects of amnion and chorion membrane extracts on osteoblast-like cells due to the different growth factor composition of the extracts. PloS one. 2017; 12(8).
 • Nasiri E, Hosseinimehr SJ, Hosseinzadeh AZ, Azadbakht M, Akbari J, Azadbakht M. The effects of Arnebia euchroma ointment on second-degree burn wounds: a randomized clinical trial. Journal of ethnopharmacology. 2016; 189: 107-16.
 • Mohsenikia M, Khakpour S, Azizian Z, Ashkani-Esfahani S, Razavipour ST, Toghiani P. Wound healing effect of Arnebia euchroma gel on excisional wounds in rats. Advanced biomedical research. 2017; 6.
 • Brown NJ, Kimble RM, Rodger S, Ware RS, Cuttle L. Play and heal: randomized controlled trial of Ditto™ intervention efficacy on improving re-epithelialization in pediatric burns. Burns. 2014; 40(2): 204-13.
 • Loeffelbein DJ, Rohleder NH, Eddicks M, Baumann CM, Stoeckelhuber M, Wolff K-D, et al. Evaluation of human amniotic membrane as a wound dressing for split-thickness skin-graft donor sites. BioMed research international. 2014; 2014.
 • Haugh AM, Witt JG, Hauch A, Darden M, Parker G, Ellsworth WA, et al. Amnion membrane in diabetic foot wounds: a meta-analysis. Plastic and Reconstructive Surgery Global Open. 2017; 5(4).
 • Eskandarlou M, Azimi M, Rabiee S, Rabiee MAS. The healing effect of amniotic membrane in burn patients. World journal of plastic surgery. 2016; 5(1): 39.
 • Mohammadi AA, Sabet B, Riazi H, TAVAKOLIAN A, Mohammadi MK, IRAN PS. Human amniotic membrane dressing: an excellent method for outpatient management of burn wounds. 2009.
 • King A, Paltoo A, Kelly R, Sallenave J-M, Bocking A, Challis J. Expression of natural antimicrobials by human placenta and fetal membranes. Placenta. 2007; 28(2-3): 161-9.
 • Mamede AC, Carvalho M, Abrantes AM, Laranjo M, Maia C, Botelho M. Amniotic membrane: from structure and functions to clinical applications. Cell and tissue research. 2012; 349(2): 447-58.
 • KIM JS, KIM JC, NA BK, JEONG JM, SONG CY. Amniotic membrane patching promotes healing and inhibits proteinase activity on wound healing following acute corneal alkali burn. Experimental eye research. 2000; 70(3): 329-37.
 • Aliasl J, Khoshzaban F, Barikbin B, Naseri M, Kamalinejad M, Emadi F, et al. Comparing the healing effects of Arnebia euchroma ointment with petrolatum on the ulcers caused by fractional CO2 laser: a single-blinded clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014; 16(10).
 • Nasiri E, Hosseinimehr SJ, Azadbakht M, Akbari J, Enayati-Fard R, Azizi S, et al. The healing effect of Arnebia euchroma ointment versus silver sulfadiazine on burn wounds in rat. World journal of plastic surgery. 2015; 4(2): 134.
 • Ashkani-Esfahani S, Imanieh M, Khoshneviszadeh M, Meshksar A, Noorafshan A, Geramizadeh B, et al. The healing effect of arnebia euchroma in second degree burn wounds in rat as an animal model. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2012; 14(2): 70.
 • Ashkani Esfahani S, Imanieh MH, Meshksar A, Khoshneviszadeh M, Noorafshan A, Geramizadeh B, et al. Topical Arnebia euchroma gel enhanced fibroblast proliferation, vascularization and collagen synthesis in the healing process of third degree burn wounds. Int Res J Pharm Pharmacol. 2012; 2(10).
 • Ashkani-Esfahani S, Imanieh MH, Meshksar A, Khoshneviszadeh M, Noorafshan A, Geramizadeh B, et al. Enhancement of fibroblast proliferation, vascularization and collagen synthesis in the healing process of third-degree burn wounds by topical arnebia euchroma, a herbal medicine. Galen Medical Journal. 2013; 1(2): 53-9.
 • Khorasani G, Hosseinimehr SJ, Azadbakht M, Zamani A, Mahdavi MR. Aloe versus silver sulfadiazine creams for second-degree burns: a randomized controlled study. Surgery today. 2009; 39(7): 587-91.
 • Papageorgiou V, Assimopoulou A, Ballis A. Alkannins and shikonins: a new class of wound healing agents. Current medicinal chemistry. 2008; 15(30): 3248-67.
 • Pirbalouti AG, Azizi S, Koohpayeh A. Healing potential of Iranian traditional medicinal plants on burn wounds in alloxan-induced diabetic rats. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2012; 22(2): 397-403.
 • Choubkar N, Sari A, Bolandnazar A, Heshmati H, Mohammadi F, Shahbazian N, et al. The effect of different concentrations of bee propolis on skin wound healing and immune response and survival of Common carp (Cyprinus carpio). Veterinary Clinical Pathology The Quarterly Scientific Journal. 2014; 7 (4 (28) Winter): 300-12.
 • Fattollahi M. The Comparision of Therapeutic Effect of Propolis Extract and Phenytoin on the Wound of Koi Fish Cyprinus carpio haematopterus. Journal of Animal Research (Iranian Journal of Biology). 2017; 30 (1): 22-32.
 • Gheibi N, Teimouri H, Kochaki R, Mehri A, Azizi SR, Kiani R, et al. The effects of combination of honey, ostrich oil and propolis on skin wound healing in rats. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2018; 5 (4): 39-45.
 • Shirani-Bidabadi L, Mahmoudi MO, Saberi SE, Zolfaghari-Baghbaderani A, Nilforoushzadeh MA, Abdoli H, et al. The effectiveness of mix extracts of Thyme, Yarrow and Propolis on Cutaneous Leishmaniasis: a comparative study in animal model (Balb/c). Tehran University Medical Journal. 2009; 66 (11): 785-90.
 • Yadegari K, Javad F. Evaluation of the effect of Sesame Oil in the treatment of grade 2 deep burns in rats and its comparison with sulfadiazine, Vaseline and control ointment; 2018.
 • Jouybari L, Kor A, Sanagoo A, Tazikeh A, Aman Mohamadi BB. The Study of Use of Topical Application of Rosted Elaeagnus Angustifolia Powder in Sesame Oil and Recovery of Second-Degree Burns. cmja. 2013; 3 (3): 595-601.
 • Yousefi S, Pooryousef Miandoab M, Aramideh S. Antibacterial Properties of Ozonated Sunflower (Helianthus Annuus l.) and Sesame (Sesamum Indicum L.) Oils on Staphylococcus Aureus. Iran J Med Microbiol. 2019; 13 (2): 132-36.