نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

2 کرمان- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده علوم- بخش زیست شناسی

10.22108/bjm.2020.122842.1299

چکیده

مقدمه: ا تجزیه زیستی یک فناوری مقرون به صرفه در جهت احیای مناطق آلوده به نفت می‌باشد
مواد و روش‌ها: در این تحقیق جهت جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده نفت خام، نمونه برداری از خاک و لجن نفتی از 7 منطقه آلوده نفتی در مسجدسلیمان انجام گرفت. برای تعیین فراوانی باکتری‌های هتروتروف و تجزیه کننده شمارش باکتری‌ها با روش سریال رقت و MPN انجام شد. 24 سویه با روش غنی سازی کشت در محیط بوشنل هاس براث حاوی نیم درصد نفت خام جداسازی شدند. سپس بر اساس رنگ آمیزی گرم و خصوصیات کلنی، تست گسترش نفت، هیدروفوبیسیته سطح سلولی و فعالیت امولسیون کنندگی سویه‌ها برای غربالگری اولیه مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله نهایی، غربالگری 10 سویه برتر با روش اسپکتروفتومتری و گراویمتری با غلظت نیم درصد نفت خام صورت گرفت. جهت تایید نهایی تجزیه انالیز کرماتوگرافی گازی (GC) روی سویه برتر انجام شد.
نتایج: سویه‌های شناسایی شده متعلق به جنس های Rhodococcus jostii strain D3 وArthrobacter citreus strain E3 بودند. دو سویه برتر جهت بررسی اثر غلظت‌های مختلف نفت خام، اثر مواد مغذی، اثر زمان و کشت مخلوط مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین میزان گسترش نفت مربوط به سویه (F3) و بیشترین میزان امولسیون کنندگی مربوط به سویه (E3) بود. سویه D3 با 41 درصد تجزیه در غلظت 5/4 و سویه E3 با5/73 درصد تجزیه در غلظت 5/1 بهترین نتایج را در پاسخ به غلظت‌های مختلف نفت خام نشان دادند. انالیز گاز کرماتوگرافی تایید کرد که سویه D3 قابلیت حذف بیش از 95 درصد نفت در غلظت نیم درصد را دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: سویه‌های شناسایی شده پتانسیل بالایی را در حذف آلودگی‌های هیدروکربنی دارا بوده و در آینده می‌توان از آن‌ها در سطح میدانی در جهت کاهش و حذف آلودگی‌های نفتی در مناطق آلوده بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of crude oil degrading bacteria from oil polluted area at Masjed Soleyman

نویسندگان [English]

  • Taybeh Saberi 1
  • Mehdi Hassanshahian 2

1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 کرمان- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده علوم- بخش زیست شناسی

چکیده [English]

Introduction: Technologies commonly used for soil remediation are expensive and can lead to incomplete degradation of pollutants. Biodegradation is a cost-effective technology for the recovery of oil-contaminated areas.
Materials and methods: This study was conducted to isolate crude oil degrading bacteria, soil and sludge from 7 contaminated oil fields in Masjed Soleyman. Serial dilution and MPN methods were used to determine the frequency of heterotrophic and degrading bacterial counts. Twenty-four strains were isolated by culture enrichment in Bushnell-Haas broth medium containing half percent crude oil. Then, based on warm staining and colonial characteristics, Oil Spreading Test, Cell Surface Hydrophobicity and Emulsion Activity strains were screened for initial screening, with 10 strains as the top strains. Selected for biochemical identification. Finally, the top 10 strains were screened by spectrophotometric and gravimetric methods with a concentration of 0.5% crude oil. Also Gas Chromatography analysis were done for the best strain to confirm the crude oil degradation.
Results: The identified strains belonged to the genus Rhodococcus jostii strain D3 and Arthrobacter citreus strain E3. The top two strains were studied to investigate the effects of different crude oil concentrations, nutrient effects, time effects, and mixed culture. The highest Oil Spreading was for strain (F3) and the highest Emulsion Activity was for strain (E3). D3 strain with 41% degradation at 4.5 concentration and E3 strain with 73.5% degradation at 1.5 concentration showed the best results in response to different crude oil concentrations. The results of Gas Chromatography confirmed that strain D3 can degraded 95 percent of crude oil in 0.5 % concentration.
Discussion and conclusion: The identified strains have high potential for elimination of hydrocarbon contamination and can be used at field level to reduce and eliminate oil contamination in the contaminated areas in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil pollution
  • Bacteria
  • Crude oil
  • Masjed Soleyman
  • Biodegradation