تعیین الگوی ژنتیکی و تشخیص ژن کارباپنماز کلبسیلا پنومونیه در جدایه‌های مقاوم به کارباپنم خانواده انتروباکتریاسه جداشده از بیمارستانهای شهر اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی- انگلیسی

نویسندگان

1 میکروبشناسی-مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 گروه میکروبشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 بخش میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درمان باکتری‌های انتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم (CRE: carbapenem resistant enterobacteriacea) دشوار است زیرا دارای سطح مقاومت آنتی‌بیوتیک بالایی‌اند که می‌تواندبا واسطه آنزیم‌های کارباپنماز مختلف از جمله آنزیم کلبسیلا پنومونیه کارباپنماز (KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemase) باشند. هدف از این مطالعه تعیین الگوی مقاومت، الگوی ژنتیکی و تشخیص ژن KPC در سویه‌های مقاوم به کارباپنم در جدایه‌های انتروباکتریاسه بود. مواد و روشها: در این تحقیق، الگوی مقاومت به آنتی‌بیوتیک و الگوی ژنتیکی جدایه‌های انتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم و فراوانی آنزیم KPC مورد بررسی قرار گرفت. در طول 16 ماه مطالعه (از آذرماه 1395 تا فروردین 1397)، سویه‌های اشریشیاکلی، انتروباکتر و سیتروباکتر از نمونه‌های بالینی مختلف جداسازی و شناسایی شدند و آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیکی در آنها تعیین شد. علاوه بر آن، شیوع آنزیم KPC با استفاده از روش PCR و دو روش فنوتیپی شامل آزمون اصلاح شده هاج (MHT) و آزمون ترکیب با اسید بوریک تعیین شد. برای تعیین شباهت ژنتیکی گونه‌های مقاوم کارباپنم، از روش ERIC-PCR استفاده گردید.

نتایج: نتایج نشان داد که در 520، 146 و 58 سویه اشریشیاکلی، انتروباکتر و سیتروباکتر به ترتیب، آنتی‌بیوتیک‌های موثر شامل کارباپنمها، پیپرازیلین /تازوباکتام، آمیکاسین، سفپیم، فسفومایسین، نیتروفورانتوئین و جنتامایسین بودند. علاوه بر این، 12 (3/2 درصد) سویه‌های اشریشیاکلی، 4 سویه (7/2 درصد) سویه‌های انتروباکتر و 4 (9/6 درصد) سویه‌های سیتروباکتر مقاوم به کارباپنم‌ها بودند. آنزیمKPC با روش فنوتیپی MHT در 18 سویه و با روش فنوتیپی بوریک اسید در 6 سویه مثبت بود اما نتایج PCR برای ژن آن منفی بود. نتایج ERIC-PCR نشان داد در گونه‌های مقاوم به کارباپنم سیتروباکتر، انتروباکتر و اشریشیاکلی به ترتیب 3، 4 و 9 گروه با مشابهت ژنتیکی دیده شدند. بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان دهنده شیوع بالای مقاومت آنتی‌بیوتیک و اختصاصیت پایین روش‌های فنوتیپی استاندارد مورد استفاده برای تشخیص KPC و عدم وجود این آنزیم در سویه‌های وسیع مورد تحقیق در شهر اصفهان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genotyping and Detection of Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC) Enzyme among Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Family isolated from Isfahan Hospitals

نویسندگان [English]

  • dariush shokri 1
  • Seyed Masih Fatemi 2
  • Samira Mohammadi 3
  • Sediqeh Karimi 4
1 Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Microbiology Islamic, Faculty of Basic Sciences, Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran
3 Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) bacteria are difficult to treat because of their high antibiotic resistance levels that can be mediated by carbapenemase enzymes such as Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC). The purposes of this study were to determine the genetic and resistance patterns and to detect of KPC enzyme in carbapenem-resistant strains of Enterobacteriaceae isolates.
Materials and methods: In this study, antibiotic resistant pattern and genotyping of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae isolates and frequency of KPC enzyme were investigated. During 16 months of conducting the study (December 2016 until April 2018), strains of Escherichia coli, Enterobacter spp. and Citrobacter spp. were isolated and identified from different clinical specimens and antibiotic susceptibility test was determined. In addition, the prevalence of the KPC enzyme was determined by PCR and two phenotypic methods including Modified Hodge Test (MHT) and the combination test by boronic acid. Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Polymerase Chain Reaction (ERIC-PCR) method was used for the determination of the clonal relationship of carbapenems resistant strains.
Results: The results showed that among 520, 146 and 58 isolated of Escherichia coli, Enterobacter spp. and Citrobacter spp. effective antibiotics were carbapenems, piperacillin/tazobactam, amikacin, cefepime, fosfomycin, nitrofurantoin, and gentamicin, respectively. In addition, 12 strains (2.3%) of E. coli, 4 strains (2.7%) of Enterobacter and 4 strains (6.9%) of Citrobacter were resistant to carbapenems. The KPC investigation results showed the detection of this enzyme in 18 and 6 isolates using MHT and boronic acid methods respectively, but no producer strain was observed using PCR. The result of ERIC-PCR showed in carbapenem-resistant strains of Citrobacter, Enterobacter and Escherichia coli, 3, 4 and 9 distinct main clusters (patterns) were observed respectively.
Discussion and conclusion: This study demonstrates the high antibiotic resistant prevalence and low specificity of standard phenotypic methods that were used for KPC detection in Isfahan City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Enterobacter
  • Citrobacter
  • carbapenem
  • Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC)

Introduction

Carbapenems have been a major advancement in the treatment of beta-lactam-resistant bacteria because of their wide spectrum of activity and the resistance to hydrolysis by most β-lactamases (1). Carbapenems are selective drugs for the treatment of penicillin-resistant or cephalosporin-resistant gram-negative bacterial infections by inhibiting their cell wall synthesis (1-3). The production of plasmid-mediated carbapenem-hydrolyzing beta-lactamases is increasing among gram-negative bacteria, especially the Enterobacteriaceae family. (4, 5). Resistance to carbapenems is accomplished through specific mechanisms that include increasing the activity of antibiotic exit system, reducing the expression of the outer membrane proteins that are essential for the entrance of antibiotics and the production of carbapenem-hydrolyzing enzymes that can make carbapenems inactivate with hydrolysis (1-5).

Beta-lactamase enzymes are grouped into four main groups from A to D based on their amino acid sequence (1). Among the Carbapenemase enzymes, in group A, KPC (an abbreviation for Klebsiella pneumoniae Carbapenemase) is found on transportable plasmids and therefore can rapidly exchange among different bacteria and cause high levels of resistance (6). The first member of the KPC family (KPC-1) was reported in a clinical isolate of Klebsiella pneumoniae from North Carolina in the United States in 1997 (7). Following the discovery of the KPC-1, another KPC with differences in an amino acid, KPC-2, was quickly found across the United States (8). The KPC-producing bacteria are very important because their therapeutic options are very limited and they are usually sensitive to polymyxin or tigecycline antibiotics, which are considered to have high side effects (9). Up to now, 17 new subtypes of this gene (KPC1 to KPC17) have been identified and reported by mutations to the original genes in the world (1). Detection of the bacteria resistance and the type of resistance mechanism is important in order to achieve the best solution for their elimination (10). On the other hand, determining the antibiotic susceptibility pattern of these bacteria in order to obtain effective and usable antibiotics against these bacteria is essential in their treatment (11).

The aim of this study was to investigate antibiotic pattern (Resistotyping) and genotyping of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae family isolates and evaluation of phenotypic and molecular detection of Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) enzymes in Enterobacteriaceae isolates.

 Materials and Methods

Isolation and Identification of Bacteria:Different strains of Citrobacter, Enterobacter and Escherichia coli bacteria were isolated and identified from different clinical specimens of the three hospitals of Isfahan during the 16 months. Identification of isolates was carried out using standard phenotypic methods (12).

Determination of Antibiotic susceptibility pattern:Antibiotic susceptibility test was determined in isolated strains according to the 2016 guidance of the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)) by disc diffusion method (13). These antibiotics include imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem, gentamicin, ampicillin, amikacin, ciprofloxacin, levofloxacin, cefepime, piperacillin/tazobactam, nitrofurantoin (for urinary tract infections) cefotaxime and ceftazidime (purchased from Mast Company, UK).

Determination of the Minimum Inhibitory Concentration (MIC):Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was used by Etest method for meropenem and imipenem resistant as explained previously (13) by Etest strips (purchased from Biomerieux Company, France).

Phenotypic Detection of KPC Enzyme:According to the proposal of the CLSI Institute, to evaluate phenotypic detection of KPC, resistance to one or more antibiotic in carbapenem family or resistance to one or more antibiotics in third-generation cephalosporins was used for the primary KPC identification (14). The confirmatory assay of the KPC production was performed by Modified Hodge Test (MHT) and the combination test using Boronic acid as described previously (14, 15).

blaKPC Gene Molecular Identification:A pair of specific primers of the blaKPC gene (forward primer: 5-CTGTCTTGTCTCTCATGGCC-3 and reverse primer: 5-CCTCGCTGTGCTTGTCATCC-3) were used to identify blaKPC gene (16). The PCR program was as follows: initial denaturation for 3 minutes at 94°C, then 30 cycles with initial denaturation temperature at 94° C for 30 seconds, annealing step at 56° C for 40 seconds, extension stage at 72°C for 60 seconds, and final elongation step at 72°C for 7 minutes (16). All positive gene products will be sequenced to determine their possible mutations and the type of subtype of the enzyme present.

Clonal Relationship of Carbapenems Resistant Strains using ERIC-PCR:Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Polymerase Chain Reaction (ERIC-PCR) method was used for the determination of the clonal relationship of carbapenems resistant strains by ERIC1R primer (ERIC1R: ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC) as previously was described (17) and dendrograms were drawn by Gelj v.1.3 Software.

Statistical Methods:All calculations were done with SPSS version 22 statistics software (IBM Corp., Armonk, NY, USA) and the Microsoft Excel 2010 software. A chi-square test was performed to compare categorical data. P-values less than 0.05 were considered to be statistically significant.

 

Results

During 16 months of study, 520, 146 and 58 strains of Escherichia coli, Enterobacter spp. and Citrobacter spp. were isolated and identified respectively. The number of bacteria isolated according to each clinical specimen is given in Table 1. As it shows, most strains were isolated from urine.

 

 

Table 1- Distribution of Isolated Bacteria

P value

Total

Other

CSF

Respiratory Samples

Wound and abscess

Blood

Urine

Bacteria

(p<0.001)

520

5

5

10

78

88

334

E. coli

(p<0.001)

58

2

0

1

15

10

30

Citrobacter spp.

(p<0.001)

146

4

3

3

21

40

75

Enterobacter spp.

 


.Antibiotic Susceptibility Pattern of Isolates:In all strains of three bacteria, effective antibiotics were carbapenems, piperacillin/tazobactam, amikacin, cefepime, fosfomycin (for urine isolates of E. coli), gentamicin and nitrofurantoin (for urine isolated strains) and most resistance was observed to ampicillin and trimethoprim/sulfamethoxazole (Table 2). About half percentages of the strains of three bacteria were resistant to third generation cephalosporins, including cefotaxime and ceftazidime. In addition, 12 strains of E. coli (2.3%), 4 strains of Enterobacter (2.7%) and 4 strains of Citrobacter (6.9%) were resistant to carbapenems (Table 2).

 

 

Table 2- Percentages of Susceptible (S), Resistant (R) and Intermediate (I) to different antibiotics in isolated bacteria.

Antibiotic name (Concentration: mcg)

Escherichia coli

Enterobacter spp.

Citrobacter spp.

S%

I%

R%

S%

I%

R%

S%

I%

R%

Gentamicin (10)

75.5

0.4

24.1

68.4

0.7

30.9

62

1.7

36.3

Amikacin (30)

93.5

0.4

6.1

74.2

0.4

25.4

78.2

0

21.8

Meropenem (10)

97.7

0

2.3

96.6

0.7

2.7

93.1

0

6.9

Doripenem (10)

97.5

0.2

2.3

97.3

0

2.7

93.1

0

6.9

Imipenem (10)

97.5

0.2

2.3

95.9

1.4

2.7

91.4

1.7

6.9

Ertapenem (10)

97.5

0.2

2.3

96.6

0.7

2.7

93.1

0

6.9

Piperacillin/Tazobactam (100/10)

63.6

0

36.4

72.6

0.7

26.8

74.6

0

25.4

Cefepime (30)

65

0

35

59

0.4

40.6

55

0.7

44.3

Cefotaxime (30)

52.2

0.8

47

45

1.4

53.6

49

0

51

Ceftazidime (30)

50

0.8

49.2

44

1.4

54.6

46

0

54

Ciprofloxacin (5)

49.1

0.8

50.21

51

0.4

48.6

55

0

45

Levofloxacin (5)

58

0

42

59

1.4

39.6

61

0

39

Ampicillin (10)

4.2

0

95.8

6

0

94

5.1

0

94.9

Fosfomycin (200)

82.4

0

17.6

-

-

-

-

-

-

Trimethoprim/Sulfamethoxazole (1.2)

37

1.2

61.8

41.2

0.7

58.1

39

0

61

Nitrofurantoin (100)

89.2

0.2

10.6

76.4

0

23.6

72

0

28

 


.Phenotypic and Molecular Detection of KPC Enzyme: The result of phenotypic and molecular detection of KPC enzyme among strains thatwere resistanttothird generation cephalosporins and carbapenems are shown in Table 3. This results showed that by MHT method, 12, 1 and 5 strains of E. coli, Citrobacter spp. and Enterobacter spp.were KPC producers, respectively, and these results byBoronic acid were 4, 0 and 2 strains.No blaKPC gene was observed using PCR method in these isolates.

 

 

Table 3- The result of phenotypic and molecular detection of KPC enzyme among strains that were resistant to third generation cephalosporins and carbapenems.

P value

Positive number of Bacteria

Method

Enterobacter spp.

Citrobacter spp.

E. coli

(p<0.01)

5

1

12

MHT

(p<0.01)

2

0

4

Boronic acid

(p<0.01)

0

0

0

PCR

 


.Clonal relatedness of carbapenem-resistant strains:The clonal relatedness dendrogram using ERIC-PCR of carbapenem-resistant strains are shown in Figure A1, A2, and A3. As shown in Figure A1, in four carbapenem-resistant Citrobacter strains, three main clusters were observed. The strain 1 and strain 4 that were isolated from two different hospitals were in the distinct clusters and had a different genetic relationship (less than 80% relationship) and strains 2 and 3 isolated from the same hospital had a close genetic similarity (94% relationship). The four carbapenem-resistant strains of Enterobacter isolated from two different hospitals had four main clusters and were not genetically related (less than 70% relationship) as it is shown in Figure A2. In addition, in carbapenem-resistant strains of Escherichia coli 9 main clusters were observed. As showed in figure A3, there was no genetic relationship between strains No. 1, 2, 5, 8, 9 and 10. Strains 3 and 4 with 96% genetic relationship and strains 6, 7 and 11, 12 strains with 92% genetic relationship were isolated from different hospitals but were similar in antibiotic resistance pattern (Table 2).

 

Fig. 1- Clonal relatedness dendrogram using ERIC-PCR of carbapenem-resistant strains; a three main clusters in Citrobacter strains, b four main clusters in Enterobacter strains, c nine main clusters in Escherichia coli strains.

 Discussion and Conclusion

Carbapenems are commonly used for the treatment of superbug and high-risk multidrug-resistant (MDR) bacterial infections and so resistant to these agents are catastrophic (18). In this study antibiotic pattern (Resistotyping) and genotyping of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae isolates were investigated and frequency of Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) enzyme in these isolates was determined. In isolated bacteria, only extended-spectrum antibiotics were effective antibiotics including carbapenems, piperacillin/tazobactam, amikacin, cefepime, and gentamicin. Additionally, nitrofurantoin that is for urine isolated strains had a very good effect that showed old antibiotics that their use is restricted and can be effective now. Very frequented used antibiotics including ampicillin and trimethoprim/sulfamethoxazole had high resistance rate to fluoroquinolones including ciprofloxacin and levofloxacin was moderate (near to half). These results showed increasing rates of antibiotic resistance in Isfahan, Iran. Fosfomycin was very effective against urine isolates of E. coli especially for extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) isolates that showed it can be a good and an effective alternative for these resistant bacteria. This effect can be as rare use of this antibiotic in Iran because it is addet to local pharmacopeia recently. About half percentages of the strains were resistant to third generation cephalosporins, suggesting that these strains are potentially ESBLs producers. Resistance to carbapenems in investigated bacteria was less than 10 percentages. The results of this study, like other studies such as Zhang et al (18) and Pasteran et al (9), showed that carbapenem-resistant strains had high resistance to other antibiotics such as amikacin, ampicillin, ciprofloxacin, cefepime, piperacillin/tazobactam (tazocin), ceftazidime and cefotaxime, which can be due to the presence of several antibiotic-resistant genes together in these isolates.

KPC-producing strains of Enterobacteriaceae have been reported in several studies and there have reports of the presence of this enzyme in other bacteria of this family in addition to Klebsiella pneumoniae, including Enterobacter, Salmonella, E. coli and Serratia spp. (16, 18). For example, Urban et al. (16) reported nine cases of E. coli producing KPC enzymes in New York City at Queens' Hospital between 2004 and 2007. Also, Zhang et al. (18) reported in Hangzhou, China, the presence of the KPC2 enzyme in Serratia marcescens. In our study, KPC investigation results showed the detection of this enzyme by two phenotypic methods (MHT and Boronic acid methods) but no producer strain was observed using PCR. Although Boronic acid methods showed less false positive result comparing to MHT method, these two methods had false positive results. False positive results were observed in other carbapenemase genes in previous studies (9, 16); therefore, MHT and Boronic acid methods had low specificity for KPC detection.

The result of the clonal relationship of carbapenem-resistant strains using the ERIC-PCR method showed that there was no genetic correlation with Enterobacter strains in addition to Citrobacter strains and their antibiotic pattern was not similar. This result was predictable regarding different location of these strains isolation. However, in six strains of E. coli that were isolated from different hospitals, three similar genetic (clusters) and antibiotic resistance patterns were observed, indicating the possibility of spreading hazardous bacteria among hospitals in a city and even in a country that is of particular importance and special attention should be paid to prevent this spread. Accurate molecular characterization in addition to molecular typing of these isolates can be carried out for comparing to other clones in the world with other methods such as Multi-Locus Sequence Typing (MLST).

In general, although no real KPC-producing strain was detected in this study, in the most investigated isolates; high drug resistance was observed especially in carbapenem-resistant strains that it showed an urgent need to control antibiotic use for preventing the emergence of these resistant strains.

 

Acknowledgements

The authors are grateful to Afsaneh Shokri and Fatemeh Khodabakhsh for their valuable help in editing of paper.

(1)  Queenan AM., Bush K. Carbapenemases: the versatile β-lactamases. Clinical microbiology reviews. 2007; 20(3): 440-58.
(2)  Meletis G., Tzampaz E., Protonotariou E., Sofianou D. Emergence of Klebsiella pneumoniae carrying blaVIM and blaKPC genes. Hippokratia. 2010; 14(2): 139.
(3)  Jesudason MV., Kandathil A., Balaji V. Comparison of two methods to detect carbapenemase & metallo-[beta]-lactamase production in clinical isolates. Indian Journal of Medical Research. 2005; 121(6): 780.
(4)  Cai JC., Zhou HW., Zhang R., Chen GX. Emergence of Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae, and Escherichia coli isolates possessing the plasmid-mediated carbapenem-hydrolyzing β-lactamase KPC-2 in intensive care units of a Chinese hospital. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2008; 52(6): 2014-8.
(5)  Deshpande LM., Rhomberg PR., Sader HS., Jones RN. Emergence of serine carbapenemases (KPC and SME) among clinical strains of Enterobacteriaceae isolated in the United States Medical Centers: report from the MYSTIC Program (1999–2005). Diagnostic microbiology and infectious disease. 2006; 56(4): 367-72.
(6)  Bratu S., Tolaney P., Karumudi U., Quale J., Mooty M., Nichani S., et al. Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in Brooklyn, NY: molecular epidemiology and in vitro activity of polymyxin B and other agents. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2005; 56(1):128-32.
(7)  Anderson K., Lonsway D., Rasheed J., Biddle J., Jensen B., McDougal L., et al. Evaluation of methods to identify the Klebsiella pneumoniae carbapenemase in Enterobacteriaceae. Journal of clinical microbiology. 2007; 45(8):2723-5.
(8)  Cuzon G., Naas T., Truong H., Villegas MV., Wisell KT., Carmeli Y., et al. Worldwide diversity of Klebsiella pneumoniae that produce β-lactamase blaKPC-2 gene. Emerging infectious diseases. 2010; 16(9):1349.
(9)  Pasteran F., Mendez T., Guerriero L., Rapoport M., Corso A. Sensitive screening tests for suspected class A carbapenemase production in species of Enterobacteriaceae. Journal of clinical microbiology. 2009; 47(6):1631-9.
(10)   Tsakris A., Voulgari E., Poulou A., Kimouli M., Pournaras S., Ranellou K., et al. In vivo acquisition of a plasmid-mediated blaKPC-2 gene among clonal isolates of Serratia marcescens. Journal of clinical microbiology. 2010; 48(7):2546-9.
(11)             Mamani M., Nobari N., Alikhani MY. and Poorolajal J. Antibacterial susceptibility of Escherichia coli among outpatients with community-acquired urinary tract infection in Hamadan, Iran. Journal of global antimicrobial resistance, 2015; 3(1), pp.40-43.
(12)   Forbes BA., Sahm DF., Weissfeld AS. Bailey & Scott’s. Diagnostic microbiology 12th edition, Mosby Elsevier. 2007.
(13)   Wayne P. CLSI. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 2013:1-53.
(14)   Control CD., Prevention. Modified Hodge test for carbapenemase detection in Enterobacteriaceae. 2013.
(15)   Carvalhaes CG., Picão RC., Nicoletti AG., Xavier DE., Gales AC. Cloverleaf test (modified Hodge test) for detecting carbapenemase production in Klebsiella pneumoniae: be aware of false positive results. Journal of antimicrobial chemotherapy. 2009; 65(2): 249-51.
(16)   Urban C., Bradford PA., Tuckman M., Segal-Maurer S., Wehbeh W., Grenner L., et al. Carbapenem-resistant Escherichia coli harboring Klebsiella pneumoniae carbapenemase β-lactamases associated with long-term care facilities. Clinical Infectious Diseases. 2008; 46(11): e127-e30.
(17)   Fatemi SM., Shokri D., Mohammadi S., Koupahi H. Investigation of NDM metallo-beta-lactamase and CMY-2 AmpC β-lactamase production in Escherichia coli and Enterobacter spp. isolated from human. Comparative Clinical Pathology. 2018: 1-9.
(18)          Zhang R., Zhou HW., Cai JC., Chen GX. Plasmid-mediated carbapenem-hydrolysing β-lactamase KPC-2 in carbapenem-resistant Serratia marcescens isolates from Hangzhou, China. Journal of antimicrobial chemotherapy. 2007; 59(3):574-6.