تولید گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید در پروبیوتیک‌های هوازی و بی‌هوازی

نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

2 استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور ، ایران

3 استاد میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: گلوتامیک‌اسید یکی از مهم‌ترین آمینواسیدها از نظر کاربردهای صنعتی و تجاری است و تولید میکروبی آن از برخی باکتری‌ها گزارش شده است. با توجه به نقش باکتری‌های پروبیوتیک در ارتقای سلامتی انسان و تقاضای روزافزون کاربرد آنها در صنایع غذایی، در پژوهش حاضر تولید آمینواسیدهای گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید با استفاده از باکتری‌های پروبیوتیک (بیفیدوباکتریوم، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اسپرولاکتوباسیلوس) بررسی شد.
مواد و روش‏‏ها: چند محیط اختصاصی و محیط MRS آگار برای کشت سویه‌های پروبیوتیک مدنظر استفاده شدند. گلوتامیک‌اسید موجود در ریزموجودات با کروماتوگرافی لایه نازک بررسی و میزان فولیک‌اسید با کیت فولات اندازه‌گیری شد. هر کدام از باکتری‌ها نیز از نظر کمی و کیفی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد اندازه‌‌گیری شدند.
نتایج: تولید گلوتامیک‌اسید در باکتری‌های پروبیوتیک مطالعه‌شده بر اساس باندهای حاصل از کروماتوگرافی لایه نازک و نتایج کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد تأیید شد. همچنین، فولیک‌اسید در سه باکتری مطالعه‌شده تولید شد. میزان فولات در باکتری بیفیدوباکتریوم، 315 میلی‌گرم/میلی‌لیتر اندازه‌گیری شد که از دو باکتری دیگر بیشتر بود.
بحث و نتیجه‏گیری: در پژوهش حاضر، برای نخستین بار تولید میکروبی گلوتامیک‌اسید و فولات از پروبیوتیک‌های مطالعه‌شده گزارش شد. این باکتری‌های سودمند منبع مناسبی برای تولید انبوه ترکیبات ارزشمند یادشده هستند و باید بهینه‌‌سازی و استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Glutamic acid and folic acid production in aerobic and anaerobic probiotics

نویسندگان [English]

  • Zohre Taghi Abadi 1
  • Mehrana Koohi Dehkordi 2
  • Giti Emtiazi 3
1 M.Sc of Agricultural Biotechnology, Department of Agricultural Science, Payame Noor University, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Biotechnology, Department of Agricultural Science, Payame Noor University, Iran
3 Professor of Microbiology, Faculty of Science, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction:From an industrial application or commercial point of view, glutamic acid is one of the most important amino acids and its microbial production has been reported from some bacteria. Regarding the role of probiotics to modulate human health and the ever-increasing demand of prebiotics in the food industry, in the current study, production of glutamic acid and folic acid from three probiotic bacteria (Bifidobacterium, Bifidobacterium bifidum, Sporolactobacillus) was evaluated for the first time.
Materials and methods: MRS broth and exclusive media was used for probiotic culture. The glutamic acid was identified using thin-layer chromatography and folic acid production was measured by folate kit. Each bacterium in terms of quality and quantity were measured by high pressure liquid chromatography.
Results: Production of glutamic acid confirmed is based on the thin layer chromatography analysis and high pressure liquid chromatography results. In addition, it was observed that all three probiotics produce folic acid. The prevalence of folate in Bifidobacterium was measured as 315 mg/ml that was more than two other bacteria.
Discussion and conclusion: To the best of our knowledge, this is the first report of microbial production of glutamic acid and folate from the probiotic bacteria. These beneficial bacteria can be used as a good source for mass production of these valuable compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bifidobacteria
  • Bifidobacterium bifidum
  • Sporolactobacillus
  • Amino acid
  • High Pressure Liquid Chromatography
  • Thin Layer Chromatography

مقدمه

واژه «پروبیوتیک» از دهه 1960 میلادی استفاده شد و به معنای «برای حیات» است (1 و 2). سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال 2001 تعریف مشترکی برای پروبیوتیک‌ها منتشر کردند و آنها را ریزموجودات زنده‌ای دانستند که مصرف مقادیر کافی آنها موجب بروز آثار مفیدی بر سلامت میزبان خواهد شد (3). این مکمل‌های غذایی‌میکروبی با بهبودبخشیدن به تعادل میکروبی روده، آثار سودمندی بر افزایش توان دفاعی میزبان در برابر عوامل بیماری‌زا دارند (4-6). معمول‌ترین ریزموجودات پروبیوتیک جزو باکتری‌ها و مخمرها هستند؛ برخی از این ریزموجودات، سویه‌های انتخابی لاکتوباسیلوس[1] و بیفیدوباکتریوم[2] هستند و سویه‌هایی از اسپورولاکتوباسیلوس[3]، انتروکوکوس[4]، استرپتوکوکوس[5] و اشرشیاکلی[6] نیز به این منظور استفاده می‌شوند (1و 7). با وجود این، بیشتر باکتری‌هایی که به‌عنوان پروبیوتیک انتخاب می‌شوند، از جنس بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیل‌ها هستند (5 و 8).

آثار مفیدی از بیفیدوباکتریوم‌ها گزارش شده‌اند که ازجمله آنها عبارتند از: جلوگیری از بروز اسهال و کاهش آن (9 و 10)، کم‌کردن آثار عدم تحمل لاکتوز (10 و 11)، کاهش میزان کلسترول (12 و 13)، فعالیت ضد میکروبی (14 و 15)، فعال‌سازی سیستم ایمنی بدن (16)، فعالیت ضد سرطانی (17 و 18)، تولید ویتامین و آمینواسیدها (19 و 20). از سال 1950، تولید تجاری آمینواسیدها از ریزموجودات استفاده شده است (21 و 22)؛ برای نمونه، از باکتری‌های متفاوتی مانند کورینه‌باکتریوم[7]، بریوی‌باکتریوم[8]، باسیلوس، اینتروباکتریوم[9]و میکوباکتریوم[10] برای تولید آمینواسیدها استفاده شده است و اسیدهای آمینه L–گلوتامات، L–والین، L–آلانین، L–گلوتامین و L–پرولین تولید شده‌اند (22 و 23). با وجود این، گلوتامیک‌اسید به علت اهمیتی که دارد، بیشتر از سایر آمینواسیدها بررسی شده است. گلوتامیک‌اسید، آمینواسید چندمنظوره‌ای است که در حس چشایی، تحریکی، انتقال عصبی و متابولیسم نقش واسطه دارد (24)، پیش‌ماده ویژه سایر آمینواسیدها (25 و 26) و انتقال‌دهنده عصبی تحریکی اصلی در مغز و ماده مهم در سوخت‌و‌ساز بدن است (26).

باکتری‌های لاکتیک‌اسید بسیاری سنتز‌کننده ویتامین‌های گروه B گزارش شده‌اند (27 و 28)؛ برای نمونه، باکتری‌های لاکتوکوکوس و لاکتوباسیلوس برای تولید فولیک‌اسید مطالعه شده‌اند (28 و 29). فولیک‌اسید (PGA[11]) شامل P-آمینو‌بنزوئیک‌اسید است که در یک انتها به حلقه پتریدین و در انتهای دیگر به L-گلوتامیک‌سید متصل شده است (شکل 1). فولیک‌اسید ویتامینی است که در انتقال گروه‌های یک‌کربنه نقش و در بسیاری از مسیرهای بیوشیمیایی مانند بیوژنز گروه متیل، سنتز نوکلئوتیدها، ویتامین‌ها و برخی آمینواسیدها شرکت دارد. وجود فولیک‌اسید و در دسترس‌بودن آن بر کارایی همانند‌سازی، ترمیم و متیلاسیون DNA تاثیر می‌گذارد (30-32).

با توجه به اهمیت پروبیوتیک‌ها و کاربرد روزافزون این ریزموجودات در صنایع مختلف، در پژوهش حاضر امکان تولید دو ماده ارزشمند گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید از سه باکتری پروبیوتیک بررسی شد.

شکل 1- ساختار فولیک‌اسید، برگرفته از لی‌بلنک و همکاران (39)

 

مواد و روش‌ها

باکتری‌های استفاده‌شده: در پژوهش حاضر، سه باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم، اسپرولاکتوباسیلوس (جداشده از کپسول شکم باریک[12]) و باکتری استاندارد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (PTCC 1644)، استفاده شدند. کپسول شکم باریک از شرکت EAFIT Minceur Active فرانسه و باکتری استاندارد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (PTCC 1644) از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تهیه شدند.

محیط‌‌کشت‌های استفاده‌‌شده: برای کشت باکتری‌ها چند محیط‌کشت بی‌هوازی شامل محیط‌کشت انتخابی بیفیدوباکتریوم (33)، محیط‌کشت ویژه بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (پپتون‌کازئین: 8 گرم/لیتر، عصاره مخمر: 10 گرم/لیتر، گلوکز: 10 گرم/لیتر، فسفات‌پتاسیم‌دی‌بازیک: 3 گرم/لیتر، توئین 80: 1 میلی‌لیتر)، محیط‌کشت تلفیقی (نوترینت براث: 8 گرم/لیتر، عصاره مخمر:4 گرم/لیتر، استات‌سدیم: 4 گرم/لیتر، سولفات‌منگنز: 04/0 گرم/لیتر، پپتون‌کازئین: 8 گرم/لیتر، سولفات‌منیزیم: 16/0 گرم/لیتر، فسفات‌پتاسیم‌دی‌بازیک: 6/1 گرم/لیتر) و محیط‌کشت MRS آگار استفاده شد.

کشت باکتری‌های پروبیوتیک و بررسی ترکیبات آنها: برای کشت کپسول پروبیوتیک (شکم باریک) از محیط‌کشت انتخابی بیفیدوباکتریومو محیط‌کشت MRS آگار به دو روش اورلی[13] و مخلوط استفاده شد. باکتری استاندارد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم نیز طبق دستور سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران کشت شد. سپس از کلنی‌ها، لام گرفته شد و پس از رنگ‌آمیزی با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. نمونه‌ها به‌شکل مایع و جامد در دو محیط یادشده کشت شدند و رشد باکتری‌ها با دستگاه اسپکتوفتومتری در طول موج 600 نانومتر و در سه تکرار اندازه‌گیری شد.

از آزمون‌های فولیک‌اسید و کروماتوگرافی لایه نازک به‌ترتیب برای سنجش فولیک‌اسید و گلوتامیک‌اسید استفاده شد. سه باکتری بیفیدوباکتریوم، بیفیدباکتریوم بیفیدوم و اسپرولاکتوباسیوس جداگانه کشت و آزمون‌های فولیک‌اسید و کروماتوگرافی لایه نازک برای هر نمونه انجام شدند. برای تأیید بیشتر، سنجش کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد استفاده شد.

 

نتایج

.تولید آمینواسید گلوتامیک‌اسید در باکتری‌های پروبیوتیک مطالعه‌شده: بر اساس نتایج آزمون کروماتوگرافی کاغذ با لایه نازک، هر سه پروبیوتیک‌ مطالعه‌شده در پژوهش حاضر، آمینواسید گلوتامیک‌اسید را تولید کردند. در کروماتوگرافی لایه نازک، آمینواسید استاندارد گلوتامیک‌اسید در 3/0= Rf[14] (R= مسافتی که جسم طی کرده است/ مسافتی که حلال طی کرده است)اندازه‌گیری شد که با Rfاندازه‌گیری‌شده در سه پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم و اسپرولاکتوباسیلوس موجود در کپسول پروبیوتیک و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم مطابقت داشت (3/0= Rf در باندهای اندازه‌گیری‌شده از کروماتوگرافی لایه نازک هر سه پروبیوتیک مشاهده شد.)

تولید آمینواسید گلوتامیک‌اسید از باکتری‌های بسیاری گزارش شده است؛ برای نمونه، در بررسی کینوشیتا[15] و همکاران (34)، تولید گلوتامیک‌اسید از باکتری میکروکوکوس گلوتامیکوم و کورینه‌باکتریوم گزارش شده است. در بررسی دیگر، کوی‌چا و فوستر (35)، تولید گلوتامیک‌اسید را از باکتری باسیلوس استرین14B22 گزارش کردند. امین[16] و همکاران (36) نیز تولید L–گلوتامیک‌اسید را از باکتری کورینه‌باکتریوم گلوتامیکوم ATCC گزارش کردند. در بررسی زلن[17] و همکاران (37)، تولید گلوتامیک‌اسید از باکتری لاکتوباسیلوس گزارش شده است. نتایج بررسی‌های تارک و مصطفا[18] (38)، تولید گلوتامیک‌اسید را از گونه‌هایLAB مانند باکتری لاکتوباسیلوس پاراماسی و گونه‌های دیگر نشان داده است. با وجود این، اگرچه تولید گلوتامیک‌اسید از باکتری‌های متفاوتی گزارش شده است، تاکنون گزارشی از باکتری‌های پروبیوتیک بررسی‌شده در پژوهش حاضر (بیفیدوباکتریوم و اسپرولاکتوباسیلوس موجود در کپسول پروبیوتیک و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) ارائه نشده است و از نوآوری‌های پژوهش حاضر محسوب می‌شود.

نتایج آزمون کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد در ‌پروبیوتیک‌های مطالعه‌شده: مطابق نتایج دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی زیاد (HPLC)، باند آمینواسید استاندارد گلوتامیک‌اسید در دقیقه 91/2 قرار گرفت که در دو باکتری بیفیدوباکتریوم و اسپرولاکتوباسیلوس به‌ترتیب در دقیقه‌های 93/2 و 91/2 نیز اثبات شد. باند حاصل از باکتری استاندارد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در دقیقه 99/2 قرار گرفت و تقریباً تأیید می‌شود (شکل‌های 2-5). گفتنی است با توجه به جداسازی و تهیه باکتری بیفیدوباکتریوم از کپسول‌های آماده، در پژوهش حاضر تنها امکان تولید این آمینواسید بررسی و تولید آن با کروماتوگرافی تأیید شد.

شکل 2- باند ارائه‌شده آمینواسید استاندارد گلوتامیک‌اسید با دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد، باند ارائه‌شده در دقیقه 91/2 نشان داده شده است.

شکل 3– باند ارائه‌شده آمینواسید گلوتامیک‌اسید در باکتری اسپرولاکتوباسیلوس با دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد، باند ارائه‌شده در دقیقه 91/2 نشان داده شده است.

 شکل 4– باند ارائه‌‌شده آمینواسید گلوتامیک‌اسید در باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم با دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد، باند ارائه‌شده در دقیقه 99/2 نشان داده شده است. 

شکل 5– باند ارائه‌شده آمینواسید گلوتامیک‌اسید در باکتری بیفیدوباکتریوم با دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد، باند ارائه‌شده دردقیقه 93/2 نشان داده شده است.

تولید فولیک‌اسید در باکتری‌های پروبیوتیک مطالعه‌شده: بر اساس نتایج، باکتری بیفیدوباکتریوم جداشده از کپسول (شکم باریک) بیشترین مقدار فولیک‌اسید (315 میلی‌گرم/میلی‌لیتر) را تولید کرد. میزان فولیک‌اسیدی که باکتری‌های اسپرولاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در پژوهش حاضر تولید کردند به ترتیب 252 و 147 میلی‌گرم/میلی‌لیتر اندازه‌گیری شد (جدول 1). این میزان تولید فولیک‌اسید از باکتری‌های یادشده برای نخستین بار گزارش می‌شود.

باکتری‌های لاکتیک‌اسید بسیاری سنتزکننده ویتامین‌های گروه B گزارش شده‌اند (27 و 28)؛ برای نمونه، باکتری‌های لاکتوکوکوس و لاکتوباسیلوس برای تولید فولیک‌اسید بررسی شده‌اند (28 و 29). تولید فولات از گونه‌های لاکتوباسیلوس ‌‌پلانتاروم و لاکتوباسیلوس ‌اسیدوفیلوس به‌ترتیب 45 و 1 میکروگرم/لیتر گزارش شده است (39). در بررسی دیگر، قبادی‌دانا و همکاران (32) بیشترین میزان فولیک‌اسیدی که گونه‌هایی از جنس لاکتوباسیلوس تولید می‌کنند را 62 نانوگرم/گرم گزارش کردند. شن (40)، میزان تولید فولیک‌اسید از باکتری لاکتوباسیلوس کازئی را 96 نانوگرم/گرم گزارش کرد.

تولید فولیک‌اسید از باکتری‌های دیگری نیز گزارش شده است؛ برای نمونه، هاگن هولتز[xix] و همکاران (41) بیشترین میزان تولید فولیک‌اسید در جنس پروپونی‌باکتریوم را از باکتری Propionibacterium. jensenii و به مقدار 17 تا 78 میکروگرم/لیتر گزارش کردند، در حالی ‌که یانگ و لین[xx] (42) میزان فولیک‌اسید تولیدی از باکتری Streptococcus thermophilus را 62 نانوگرم/گرم گزارش کردند. بر اساس نتایج پژوهش سیمبسما و همکاران (43)، میزان تولید فولیک‌اسید از باکتری Leuconostoc lactis، 45 میکروگرم/لیتر گزارش شد.

در پژوهش حاضر، میزان تولید فولیک‌اسید از باکتری اسپرولاکتوباسیلوس، 252 میلی‌گرم/میلی‌لیتر اندازه‌گیری شد که بسیار بیشتر از میزان فولیک‌اسید تولیدشده از لاکتوباسیلوس و باکتری‌های یادشده است. تاکنون تولید فولیک‌اسید از اسپرولاکتوباسیلوس گزارش نشده بود و یکی دیگر از نوآوری‌های پژوهش حاضر است.

 

جدول 1- نتایج آزمون فولیک‌اسید سه پروبیوتیک مطالعه‌شده با روش ECLIA

میزان (میلی‌گرم/میلی‌لیتر)

آزمون فولیک اسید

315

بیفیدوباکتریوم

252

اسپورولاکتوباسیلوس

147

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (استاندارد)

 

بحث و نتیجه‌گیری

پروبیوتیک‌ها، ریزموجوداتی هستند که اگر به تعداد کافی و به‌شکل زنده استفاده شوند، آثار سلامت‌بخشی بر میزبان خود به جا می‌گذارند. غذاهای پروبیوتیک، جزو غذاهای فراسودمند و بیشتر باکتری‌های پروبیوتیک استفاده‌شده در غذاها جزو باکتری‌های لاکتیک‌اسید هستند و عمده به دو جنس لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم تعلق دارند (44-46). در جهان، استفاده از بیشتر ریزموجودات پروبیوتیک به علت بی‌خطر و حتی مفیدبودن آنها بسیار گسترده است.

همان‌طور که گفته شد از سال 1950، تولید آمینواسیدها از ریزموجودات به‌طور تجاری استفاده شده است (21 و 22). آمینواسیدها جزو مواد باارزش و مفید در طبیعت هستند و کاربردهای فراوانی در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، بهداشتی و آرایشی دارند (47). فولات نیز یکی از مهم‌ترین ویتامین‌های گروه B است و تولید فولیک‌اسید از بیفیدوباکتریوم گزارش شده است.

با توجه به استفاده روزافزون پروبیوتیک‌‌ها در صنایع مختلف و آثار این ریزموجودات بر سلامتی انسان، هدف پژوهش حاضر بررسی تولید گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید از سه باکتری مفید پروبیوتیک (بیفیدوباکتریوم، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اسپرولاکتوباسیلوس) بود. میزان فولیک‌اسید تولیدی از بیفیدوباکتریوم موجود در کپسول پروبیوتیک (شکم باریک)، 315 میلی‌گرم/میلی‌لیتر و در باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم استاندارد بررسی‌شده، 147 میلی‌گرم/میلی‌لیتر اندازه‌گیری شد که بیشتر از نتایج گزارش‌شده در پژوهش‌های دیگر بود.

هر سه پروبیوتیک‌ مطالعه‌شده در پژوهش حاضر، گلوتامیک‌اسید تولید کردند. تولید گلوتامیک‌اسید از باکتری‌های متفاوتی گزارش شده است اما تاکنون باکتری‌های پروبیوتیک به این منظور استفاده نشده بودند. با توجه به تأیید توانایی تولید گلوتامیک‌اسید در هر سه باکتری و پروبیوتیک‌بودن این باکتری‌ها، به نظر می‌رسد بهینه‌سازی و تولید آمینواسیدهای مدنظر از باکتری‌های مفید یادشده در آینده امیدبخش باشد.[1]- Lactobacillus

[2]- Bifidobacterium

[3]- Sporolactobacillus

[4]- Enterococcus

[5]- Streptococcus

[6]- Escherichiacoli

[7]- Corynebacterium

[8]- Brevibacterium

[9]- Enterobacterium

[10]- Mycobacterium

[11]- Pteroyl glutamic acid

[12]- Belly Slim

[13]- Overlay

[14]- Retardation factor (R)

[15]- Kinoshita

[16]- Amin

[17]- Zalán

[18]- Tarek and Mostafa

[xix]- Hugenholtz

[xx]- Lin and Young

 
(1) Farahbakhsh M., Hakimi H., BAbadi R, Zolfaghari MR., Doraki N. Isolation of probiotic lactobacilli from traditional yogurts produced in Rural areas of Rafsanjan and their antimicrobial effects. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2013; 12(9): 733-746.
(2) Knut J. Probiotic bacteria in fermented foods product characteristics and starter organisms. American Journal of Clinical Nutrition 2001; 73(2): 374-379.
(3) FAO/WHO. Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria In Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Live Lactic Acid Bacteria. Córdoba, Argentina 2001; WHO: Geneva, Switzerland. 1-34.
(4) Yumnam S., Prasanna B., Oriabinska LB., Khrokalo LA., Dugan OM. Optimization of tannase positive probiotic production by surface response methodology. Biotechnologia acta. 2014; 7(5): 62-70.
(5) Kober MM., Bowe WP. The effect of probiotics on immune regulation, acne, and photoaging. International Journal of Women's Dermatology 2015; 1-5.
(6) Yilmaz-Ersan L., Ozcan T., Akpinar-Bayizit A., Ali Turan M., Taskin MB. probiotic cream: viability of probiotic bacteria and chemical characterization. Journal of Food Processing and Preservation 2017, 41: e12797.
(7) Brown AC.,Valiere A. Probiotics and medical nutrition therapy. Nutrition in Clinical Care 2004;7:56-68.
(8) Shokri Z., Fazeli MR., Ardjmand M., Mousavi SM., Gilani K. Factors affecting viability of Bifidobacterium bifidum during spray drying. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 23(7): 1-9.
(9) Daivid M., Gibson GR. Probiotics, prebiotics, and synbiotics: approaches for modulating the microbial ecology of the gut. American Journal of Clinical Nutrition 1999; 69(1): 1052-1057.
(10)           Khomeiri M., Ghoddusi HB., Mortazavi A., Khamessan A., Ahmad D., Shahidi F. Isolation identification and distribution of Bifidobacterium ssp. in some Iranian Subjects. Journal of Agrictural Science and Natural Resource 2005; 12(3): 33-44.  
(11)           Fooks LJ. Fuller R., Gibson GR. Prebiotics, probiotics, and human gut microbiology. International Dairy Journal 1999; 9(2): 53-61.
(12)           Granato D., Branco GF., Gomes Cruz A., Fonseca Faria AJD., Shah. NP. Probiotic Dairy Products as Functional Foods. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 2010; 9: 455-470.
(13)           Pereira DIA., Gibson GR. Cholesterol assimilation by lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from the human gut. Applied and Environmental Microbiology 2002;68(9): 4689-4693.
(14)           Ross Villa C. The impact of Bifidobacterium bifidum and its surface protein BopA on the murine intestinal barrier and endogenous microbiota composition [Dissertation]. Toronto: Nutritional Sciences Univ; 2011.
(15)           Amnah A., Rayes H. Enhancement of probiotic bioactivity by some prebiotics to produce biofermented milk. Life Science Journal 2012; 9(3): 2246-2253.
(16)           Park JH., Um JI., Lee BJ., Goh JS., Park SY., Kim WS., et al. Encapsulated Bifidobacterium bifidum potentiates intestinal IgA production. Cellular Immunology 2002; 219(1): 22-27.
(17)           Hirayama K., Rafter J. The role of probiotic bacteria in cancer prevention. Microbes Infect 2000; 2(5): 681-686.
(18)           Granato D., Branco GF., Cruz AG., Faria JAF., Nazarro F. Functional foods and non-dairy probiotic food development: Trends, concepts and products. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2010; 9: 292-302.
(19)           He C., Man H., Guiwei S., Qi M., Tao Q. Effect of prebiotics on growth of Bifidobacterium bifidum. International Conference on Human Health and Biomedical engineering, Jilin, China, 2011; 980-984.
(20)           Crittenden RG., Martinez NR., Playne MJ. Synthesis and utilization of folate by yoghurt starter cultures and probiotic bacteria. International Journal of Food Microbiology 2003; 80: 217-222.
(21)           Nadeem S., Ahmad SM. Amino acid fermentation: a recent perspective. Proceedings-Pakistan Academy of Sciences 1999; 36: 193-206.
(22)           Hassan B., Asghar M., Nadeem S., Zubair H., Muzammil HM., Shahid M. Isolation and screening of amino acids Producing Bacteria from Milk. Biotechnology 2003; 2(1): 18-29.
(23)           Bona R., Moser A. Modeling of L-glutamic acid production with Corynebacterium under biotin limitation. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 1988; 12: 25-29.
(24)           Kondoh T., Mallick HN., Torii K. Activation of the gut-brain axis by dietary glutamate and physiologic significance in energy homeostasis. American Journal of Clinical Nutrition 2009; 90: 832-837.
(25)           Inoue K., Shirai T., Ochiai H., Kasao M., Hayakawa K., Kimura M., Sansawa H. Blood pressure lowering effect of a novel fermented milk containing g amino butyric acid (GABA) in mild hypertensive. European Journal of Clinical Nutrition 2003; 27: 490-495.
(26)           Zareian M., Ebrahimpour A., Bakar FA., Mohamed AKS., Forghani Bo MSB., Saari NA. Glutamic Acid-Producing Lactic Acid BacteriaIsolated from Malaysian Fermented Foods. International Journal of Molecular Sciences 2012; 5482-5497.
(27)           Naidu AS., Bidlack WR., Clemens RA. Probiotic spectra of lactic acid bacteria (LAB). Critical Reviews in Food Science and Nutrition 1999; 38: 13-126.
(28)            Ahire JJ., Patil KP., Chaudhari BL., Chincholkar SB. A potential probiotic culture ST2 produces sideropHore 2,3-dihydroxybenzoylserine under intestinal conditions. Food Chemistry 2011; 10: 120-126.
(29)           Gangadaharan D., Sivaramakrishnan S., Pandey A., Nampoothiri MK. Folate producing lactic acid bacteria from cow’s Milk with probiotics characteristics. International Journal of Dairy Technology 2010; 63: 339-348.
(30)           Pompei A., Cordisco L., Amaretti A., Zanoni S., Matteuzzi D., Ross M. Folate Production by Bifidobacteria as a Potential Probiotic Property. Applied and environmental microbiology 2007; 179-185.
(31)           Jacob RA. Folate, DNA methylation, and gene expression, factors of nature and nurture. American Journal of Clinical Nutrition 2000; 72: 903-904.
(32)           Ghobadi Dana M., Hatef Salmanian A., Yakhchali B., RastegarJazi F. High folate production by naturally occurring Lactobacillus with probiotics potential isolated from dairy products in Ilam and Lorestan provinces of Iran. African Journal of Biotechnology 2013; 9: 5383-5391.
(33)           Ronald M. Hand book of Microbioliogical Media. Fourth ed. CRC Press; 2010.
(34)           Kinoshita S., Tanaka K., Udaka S., Akita S. Glutamic acid fermentation. proceedings of the international symposium on enzyme chemistry 1957; 2: 464-468.
(35)           Kwei-Chao C., Foster JWA. Glutamic acid producing Bacillus. Journal of Bacteriology 1959; 77(6): 715-725.
(36)           Amin GA., Al-Talhi A. Production of L-glutamic acid by immobilized cell reactor of the bacterium Corynebacterium glutamicum entrapped into carrageenan gel beads. World Applied Sciences Journal 2007; 2(1): 62-67.
(37)           Zalán Z., Hudáček J., Štětina J., Chumchalová J., Halász A. Production of organic acids by Lactobacillus strains in three different media. European Food Research and Technology 2010;230(3): 395-404.
(38)           Tarek M., Mostafa HE. Screening of potential infants’ lactobacilli isolates for amino acids production. African Journal of Microbiology Research 2010; 4: 226-232.
(39)           LeBlanc JG., de Giori GS.و Smid EJ., Hugenholtz J., Sesma F. Folate production by lactic acid bacteria and other food-grade microorganismsIn: Méndez-Vilas. editor. Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology. Badajoz, Spain: Formatex Research Center; 2007: 329-339.
(40)           Shane B. Folate status assessment history: implications for measurement of biomarkers in NHANES. American Society for Nutrition 2011; 94(1): 337-342.
(41)           Hugenholtz J., Hunik J., Santos H., Smid E. Nutraceutical production by propionibacteria. Dairy Science and Technology 2002; 82(1): 103-112.
(42)           Lin MY., Young CM. Folate levels in cultures of lactic acid bacteria. International Dairy Journal 2000; 10(5): 409-413.
(43)           Sybesma W., Starrenburg M., Tijsseling L., Hoefnagel MH., Hugenholtz J. Effects of cultivation conditions on folate production by lactic acid bacteria. Applied and Environmental Microbiology 2003; 69: 4542–4548.
(44)           Harish K., Varghese T. Probiotics in humans-evidence based review. Calicut Medical Journal 2006; 4(4): 3.
(45)           Homayouni A., Azizi A., Ehsani MR., Yarmand MS., Razavi SH. Effect of microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of synbiotic ice cream. Food Chemistry 2008; 111: 50-55.
(46)           Suvarna VC., Boby VU. Probiotics in human health: A current assessment. Current Science 2005; 8(11): 1744-1748.
(47)           Davati, N., Hamidi Esfahani, Z., and Shojaosadati, SA. Optimization of medium composition for microbial production of glutamic acid from Date fruit wastes using fractional factorial method. Food Science and Technology 2010; 7(2): 61-66.