داوران سال 1398

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان
میترا ابراهیمی mtrr_ebrahimi@yahoo.com سایر گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عباس اخوان سپهی akhavansepahy@gmail.com دانشیار گروه میکروبیولوژی - دانشکده علوم زیستی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدعلی اسدالهی ma.asadollahi@ast.ui.ac.ir استادیار دانشگاه اصفهان
زهرا اسدی zahra_assadi@yahoo.com سایر داشگاه اصفهان، دانشکده فن اوری های نوین، گروه بیوتکنولوژی
ابوالقاسم اسماعیلی aesmaeili@sci.ui.ac.ir دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
فریبا اسماعیلی esmail_far@yahoo.com    
شکوفه سادات اعتمادزاده e.shekoofeh@yahoo.com سایر میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان
زهرا اعتمادی فر z.etemadifar@sci.ui.ac.ir دانشیار گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
گیتی امتیازی emtiazi@yahoo.com استاد دانشگاه اصفهان
عبدالغفار اونق ownagh@yahoo.com دانشیار ارومیه - دانشگاه ارومیه- دانشکده دامپزشکی- کیلومتر 11 جاده سرو
مهرداد آذین azin@irost.ir استاد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب- پژوهشکده زیست فناوری
محمد رضا آصف asef_iran@yahoo.com استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
آرش بابایی arash_babaei@yahoo.com استادیار دانشگاه ملایر
حسین بشارتی besharati1350@yahoo.com دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
مجتبی بنیادیان boniadian@sku.ac.ir دانشیار دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، پژوهشکده بیماری های مشترک، دانشگاه شهرکرد، ایران
ماندانا بهبهانی ma_behbahani@yahoo.com دانشیار دانشگاه اصفهان
کیوان بهشتی مآل kbeheshtimaal@yahoo.com دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
نجمه پاکدامن najmeh.pakdaman@gmail.com استادیار پژوهشکده پسته، رفسنجان، ایران
احمد علی پوربابایی pourbabaei@ut.ac.ir دانشیار عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
محمدرضا پورشفیع pour62@yahoo.com استاد مؤسسه انستیتو پاستور ایران
مجتبی تاران mojtabataran@yahoo.com دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه
کیوان تدین k.tadayon@rvsri.ac.ir استادیار ایران کرج موسسه سرم سازی و واکسن سازی رازی
مریم جلیلی maryjtabaii@gmail.com استادیار گروه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای زیستی، دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، سپاهان‌شهر ، اصفهان، ایران
اناهیتا جناب anahitajenab@gmail.com سایر ندارد
محمد حسین حبیبی habibi@sci.ui.ac.ir استاد دانشگاه اصفهان
شراره حریرچی sharareh_harirchi@yahoo.com سایر گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی حسن شاهیان m_hsn2002@yahoo.com استاد کرمان- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده علوم- بخش زیست شناسی
افروز السادات حسینی afrouz_hosseini1985@yahoo.com استادیار دانشگاه اصفهان
موج خالقی mjkhaleghi@yahoo.com استادیار دانشگاه شهید باهنر
سپیده خراسانی khorasany@uk.ac.ir استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مجتبی خیام نکویی mojtabakhayam@gmail.com دانشیار گروه علوم گیاهی/ دانشکده علوم زیستی/ دانشگاه تربیت مدرس
حسین دبیری hodabiri@gmail.com استادیار  
مصطفی درویش نیا mdarvishnia44@yahoo.com دانشیار عضو هیات علمی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
فرشاد درویشی f.darvishi@ymail.com استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
پروین دهقان dehghan@med.mui.ac.ir دانشیار دانشیار قارچ شناسی، گروه انگل و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
منیر دودی monirdoudi@yahoo.com استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،  اصفهان ، ایران
مینا راستگو m.rastgou@urmia.ac.ir استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
رودابه راوش r.ravash@gmail.com استادیار هیت علمی شهر کرد کشاورزی
سهیلا رهگذر soheila.rahgozar@gmail.com استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید حمید زرکش اصفهانی s.h.zarkesh@sheffield.ac.uk استاد هیات علمی
محمدرضا ساریخانی rsarikhani@yahoo.com دانشیار دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
روح الله شریفی r.sharifi@razi.ac.ir استادیار کرمانشاه، بلوار امام، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
داریوش شکری dariush.shokri61@yahoo.com سایر میکروبشناسی-مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهار شهنواز shahnavaz@um.ac.ir استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
نیما شیخ بیگلو n.baygloo@urmia.ac.ir استادیار هیات علمی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی اکبر صفری سنجانی aa-safari@basu.ac.ir استاد دانشگاه بوعلی سینا
محمد علی ضیاء mohammadalizia@yahoo.com دانشیار گروه علوم پایه پزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
ریحانه عموآقایی rayhanehamooaghaie@yahoo.com    
نعیمه عنایتی ضمیر n.enayatzamir@scu.ac.ir دانشیار دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
کامران قائدی kamranghaedi@yahoo.com استاد گروه زیست شناسی-دانشکده علوم-دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران
فاطمه السادات قریشی fatemeh.ghoreishi@yahoo.com سایر کارشناسی ارشد میکروبیولوژی/ دانشگاه اصفهان
پوراندخت گلکار pooran60@yahoo.com استادیار پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محسن مبینی دهکردی mmobinid@gmail.com دانشیار شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- دانشکده علوم پایه- گروه ژنتیک
محمدرضا محزونیه mahzounieh@vet.sku.ac.ir استاد استاد میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
میلاد محکم miladmohkam@gmail.com سایر مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز
پریسا محمدی p.mohammadi@alzahra.ac.ir دانشیار تهران- میدان ونک- خیابان ونک- دانشگاه الزهرا (س)
فاطمه محمدی پناه fmohammadipanah@gmail.com استادیار بخش میکروبیولوژی. دانشکده زیست شناسی. پردیس علوم. دانشگاه تهران
مریم محمدی سیچانی mohamadi_m@iaufala.ac.ir استادیار گروه میکروبیولوژی،  واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
علی مخدومی a.makhdomi@ferdowsi.um.ac.ir استادیار هیات علمی
علی مخدومی a.makhdomi@um.ac.ir استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمد جواد مهدی پور مقدم mj_mehdipour@guilan.ac.ir استادیار دانشگـــاه گیــــلان، رشت، ایران
صدیقه موسی نژاد smousanejad@yahoo.com استادیار استادیار قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان، دانشگاه گیلان، ایران
سهیلا میرزایی mirzaei_80@yahoo.com استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مریم میرشکار maryam.mirshekar82@gmail.com مربی Ph D, Department of Microbiology, Faculty of Medicine.Iran university of medical science
سارا میناییان sara.minaeian@gmail.com استادیار پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
ریس پژوهشکده
سنبل ناظری snblnazeri@yahoo.com استادیار ایران ، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی ، گروه بیوتکنولوژی
نفیسه سادات نقوی nafiseh_naghavy@yahoo.com استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
مصطفی نوروزی mo_noroozi2003@yahoo.com استادیار تهران میدان ونک خ ده ونک دانشگاه الزهرا س دانشکده علوم زیستی گروه بیوتکنولوژی