دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1394 

پژوهشی- فارسی

2. کنترل‏ زیستی‏ علف‏ هرز‏ پیچک‏ صحرایی Convolvulus arvensis با‏ استفاده‏ از پروتئین‏ نوترکیب‏ Nep1‏ حاصل‏ از Fusarium oxysporum‏

صفحه 1-10

جواد حامدی؛ حمید مقیمی؛ الهام رضازاده؛ علی محمد لطیفی؛ ضرغام سپهری زاده


9. استفاده از لجن فعال به‌عنوان مکمل در محیط‌ کشت تولید اتانول

صفحه 83-92

حمزه ایمانی؛ اعظم جیحانی پور؛ محمد علی اسداللهی


15. شناسایی ژن متالوبتالاکتاماز blaSPM-1 در سویه‏ های مقاوم به ایمی‏پنم سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری بیمارستان ‏های شهر اصفهان

صفحه 161-170

منصور صدیقی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حمید واعظ؛ محسن موقوفه ای؛ شیما هادی فر؛ گلفام عریان؛ جمشید فقری


16. تثبیت باسیلوس در بید‏های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل

صفحه 171-180

سلمان احمدی اسب چین؛ ناصر جعفری؛ حسنا مرادی