دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1392 
4. القا نانو حفره در هموگلوبین باکتریایی

صفحه 23-28

مجتبی توشه؛ گیتی امتیازی؛ پیمان دریکوند


5. پاسخ اسپیرولینا پلاتنسیس به رشد در سطوح افزایش یافته دی‏اکسید‏کربن و گاز خروجی

صفحه 29-36

سید مهدی حسینی؛ عباس المدرس؛ سعید افشار زاده؛ محمد صادق حاتمی پور؛ فاطمه منتظری