دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391 
4. بررسی سرولوژیک آلودگی به توکسوپلاسما گوندی انسانی در مناطق شمالی و مرکزی ایران

صفحه 15-20

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ حسین طهماسبی؛ کورش منوچهری نائینی؛ سعید معصومی قاجاری


7. الگوی مایکولیک اسید در مایکوباکتریم تجزیه کننده تولوئن در حضور کلسترول

صفحه 41-48

گیتی امتیازی؛ مریم فنائی؛ آذر فرهنگ اصفهانی؛ زرین دخت امامی