نوع مقاله : پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید‌گیاهی، دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان،

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید‌گیاهی، دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

3 موسسه تحقیقات علوم‌باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، رامسر، ایران

4 گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید‌گیاهی، دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران.

10.22108/bjm.2020.122078.1284

چکیده

مقدمه: Pseudomonas syringae pv. syringae عامل چندین بیماری باکتریایی روی گیاهان زراعی، باغی، علفی و چوبی می‌باشد. افزایش مقاومت‌ به آنتی‌بیوتیک‌‌ها و عوارض جانبی نامطلوب ناشی از مصرف آن‌ها، تمایل به یافتن روش‌های جایگزین در مهار بیمارگرهای باکتریایی گیاهی را با بکارگیری ترکیباتی مانند کیتوزان، به عنوان جایگزینی بی‌خطر افزایش داده است.
مواد و روش‌ها: در تحقیق حاضر اثر رقت‌های مختلف کیتوزان با وزن مولکولی پایین (190-50 کیلو دالتون) روی سیستم حد نصاب احساس باکتری گزارشگر P. syringae pv. syringae B728a مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت اثر کمترین رقت انتخابی بر حرکت گروهی سریع و هماهنگ و تشکیل بیوفیلم باکتری P. syringae pv. syringae 3289بررسی گردید.
نتایج: غلظت 01/0 گرم بر لیتر کیتوزان با وزن مولکولی پایین نه تنها قادر به مهار سیستم حد نصاب احساس در باکتری گزارشگر بود، بلکه میزان حرکت گروهی سریع و هماهنگ و تشکیل بیوفیلم در باکتری P. syringae pv. syringae 3289 ( که نقش مهمی در استقرار در گیاه و تعیین میزان قدرت بیماریزایی این باکتری دارد) را نیز کاهش داد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نقش کیتوزان در مهار سیستم حد نصاب احساس باکتری P. syringae pv. syringae ، میزان حرکت گروهی سریع و هماهنگ و تشکیل بیوفیلم در آن ( که دو خصوصیت مهم در بیماریزایی این باکتری است) و همچنین افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در بیمارگرهای باکتریایی، استفاده از ترکیباتی مانند کیتوزان می‌تواند جایگزین مناسبی برای مهار این بیمارگرها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of chitosan on quorum sensing system of Pseudomonas syringae pv. syringae 3289

نویسندگان [English]

  • S.leila Akbari kiarood 1
  • kamran Rahnama 2
  • Morteza Golmohammadi 3
  • Saeid Nasrollahnejad 4

1 Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.

2 Associate Professors Associate Professors Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 Horticultural Science Research Institute, Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar

4 Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

چکیده [English]

Introduction: Pseudomonas syringae pv. syringae is the causal agent of several bacterial diseases on a wide range of horticultural and agricultural herbaceous or woody plants. Increasing resistance to antibiotics and undesirable side effects arising from their usage, enhance the trend of finding alternative methods in controlling plant bacterial pathogens using compounds such as chitosan as a safe way.
Material and methods: In this research the effect of different dilutions of Low Molecular Weight (50-190 kDa) chitosan were evaluated on the quorum sensing system of P. syringae pv. syringae B728a biosensor. Finally the effect of the lowest selected dilution was assessed on P. syringae pv. syringae 3289 swarming motility and biofilm formation.

Results: 0.01gr/l LMW chitosan not only could control quorum sensing system in biosensor bacterium, but also decreased P. syringae pv. syringae 3289 swarming motility and biofilm formation (that plays important role in plant colonization and determine virulence severity of this bacterium).

Discussion and conclusion: According to chitosan role in controlling P. syringae pv. syringae quorum sensing system and its swarming motility and biofilm formation (that are two important factors in this bacterium virulence) and with increasing resistance to antibiotices in bacterial pathogeneses, using compounds such as chitosan can be a good replacement for controlling these pathogens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • quorum sensing
  • P. syringae pv. syringae