دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی- فارسی

اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید ساماریوم سنتز شده با کورکومین روی سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم چند دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22108/bjm.2022.132621.1449

حسین زحمتکش زکریایی؛ میرساسان میرپور؛ حجت اله زمانی؛ بهنام راستی


جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از دستگاه گوارش برخی از ماهی های شمال خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.136254.1516

مخمد حسن تدین تاج الدینی؛ مخمد شریف رنجبر؛ مهدی حسن شاهیان؛ مجید عسکری؛ نرگس امراللهی


جداسازی سویه باسیلوس ‏G362 ‎‏ نمک دوست نسبی از چشمه‌ آب گرم ‏‎ ‎‏ گراب در شمال شرق ایران و تعیین ‏خصوصیات اندوگلوکاناز پایدار در حرارت و طیف وسیع ‏pH‏ آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.137002.1528

نازنین غلامپور فاروجی؛ جعفر همت؛ علی اکبر حداد مشهد ریزه؛ نازنین کاظمی نژاد


مقایسه توانایی نانوذرات فلزی و نانولوله های کربنی در شناسایی سریع اشرشیاکلای (Escherichia coli)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22108/bjm.2023.136296.1517

رافیه مرآت حقی؛ خسرو عیسی زاده؛ علی عبداله زاده ضیابری؛ محمد فائزی قاسمی


پژوهشی- انگلیسی

Isolation and identification of Lactobacillus plantarum from vinegar, by specific RecA gene and its anticancer activities

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22108/bjm.2024.139756.1571

صابره نوری؛ سنبل ناظری؛ پرهام حسینی


پژوهشی- فارسی

سنتز میکروبی نانوذرات اکسید مس با استفاده از سویه باکتری جدید ( Bacillus cytotoxicus H2-7 ) و بررسی روش‌های مختلف سنتز و عوامل مؤثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22108/bjm.2024.139609.1568

علی محمدی؛ کوثر طاهری


مروری

الگوهای مقاومت انتی بیوتیک ها و توزیع ژن های کرباپنماز در کلبسیلا پنومونیه در ایران: مقاله مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22108/bjm.2024.139725.1570

صبا پوررحیم؛ محمد ربانی؛ داریوش شکری؛ زهرا منصور وار


پژوهشی- انگلیسی

بررسی متاژنومی جوامع باکتریایی در باطله معدن طلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22108/bjm.2024.136623.1521

سمیه پارسانیا؛ پریسا محمدی؛ محمدرضا صعودی


پژوهشی- فارسی

تاثیر GABA بر پاسخ‌های فیزیولوژیک اسپیرولینا پلاتنسیس، در شرایط تنش HgCl2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22108/bjm.2024.140440.1580

صبا ولی زاده؛ مریم مددکار حق جو


غربالگری باکتری های مؤثر در حذف زیستی سلنیوم از پساب سد باطله مس سرچشمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22108/bjm.2023.138438.1553

سید منصور میبدی؛ امیر سرابندی حقیقی


مروری

اسینتوباکتر بومانی: مروری بر فاکتورهای حدت و اهمیت بالینی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22108/bjm.2024.140451.1581

WAN SYAIDATUL AQMA WAN MOHD NOOR؛ NURRUL SYAIRAH A SHUKOR؛ MOHD ASIF MOHD SUKRI


پژوهشی- فارسی

بررسی شیوع مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ژن‌های حدت گونه‌های سودوموناس در طیور گوشتی عرضه شده در شهرستان تهران، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22108/bjm.2024.140196.1575

سجاد عباسی؛ ابراهیم رحیمی


شیوع کمپیلوباکترهای جدا شده ازحیوانات بومی بر اساس وجود برخی ژن‌های تهاجمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22108/bjm.2024.140567.1583

Seyedeh Ommolbanin Ghasemian؛ حمید محمودی پور


تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22108/bjm.2024.140026.1572

زهرا سادات شبیری؛ الهه عسگری؛ کیومرث امینی