دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی- انگلیسی

1. Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/bjm.2019.117674.1207

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد


2. Production Optimization and Evaluation of Antioxidant and Cytotoxic Properties of Cellulosimicrobium AZ Carotenoid Pigment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.22108/bjm.2020.122647.1295

عاطفه صالح بختیاری؛ زهرا اعتمادیفر؛ ماتیا سادات برهانی


3. Optimization of Cyanocobalamin Production by Propionibacterium Freudenreichii in Different Concentrations of Folic Acid and Methionine

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22108/bjm.2020.121079.1265

سحر پرچی زاده؛ محمد فضیلتی؛ حسین صلواتی؛ بهروز صالحی اسکندری؛ حبیب الله ناظم


4. شناسایی و خصوصیات سویه های تولید کننده سم شیگا اشریشیا کلی جداشده از سطوح در تماس با گوشت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22108/bjm.2020.119809.1232

Mojtaba Bonyadian؛ و وحید شیرزادی؛ حمداله مشتاقی


5. Effect of Ethanolic and Aqueous Extracts of Propolis on Microbial Load of Raw Milk

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

10.22108/bjm.2020.120086.1237

هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی؛ الهام پایندان؛ هانیه ناصری


6. Characterization of psychrophilic and psychrotolerant cultivable bacteria in alpine soil in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

10.22108/bjm.2020.121439.1273

الهام لشنی؛ بهار شهنواز؛ علی مخدومی


7. حذف متان به وسیله سویه های methylocystis جداسازی شده در محیط کشت طراحی شده به همراه ارزیابی توانایی سویه ها در شرایط نامطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

10.22108/bjm.2020.124465.1317

محسن اباذری؛ پرویز اولیا؛ غلامرضا زرینی؛ حسن اقدسی نیا


پژوهشی- فارسی

8. بررسی برهمکنش Rhodotorula toruloides strain IR-1395 با جیوه جهت فرایندهای زیست پالایی جیوه از محیط‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

10.22108/bjm.2020.122197.1286

نیوشا توسلی طباطبایی؛ محمدرضا صعودی؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی؛ شقایق نصر؛ مرضیه بهرامی بوانی


9. بررسی مقایسه ای چهار سویه باکتریایی تجزیه کننده هیدرو کربن‌های نفتی در زیست‌پالایی خاک آلوده به ترکیبات نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22108/bjm.2020.122322.1290

خسرو صدیق بیان؛ عباس فرازمند؛ مهناز مظاهری اسدی؛ علیرضا منادی سفیدان؛ ناصر علی‌اصغرزاد


10. اثر کیتوزان بر سیستم حد‌ نصاب احساس Pseudomonas syringae pv. syringae 3289

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.22108/bjm.2020.122078.1284

سیده لیلا اکبری کیارود؛ کامران رهنما؛ مرتضی گل محمدی؛ سعید نصرالله نژاد


11. جداسازی و شناسایی باکتری‌‌های تجزیه کننده نفت خام از مکان‌های آلوده به مواد نفتی در مسجد سلیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22108/bjm.2020.122842.1299

طیبه صابری؛ مهدی حسن شاهیان


12. شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار همزیست با برخی گیاهان در شهرستان رفسنجان بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و توالی ناحیه بتاتوبولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22108/bjm.2020.123989.1311

پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی


13. جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به علف‌کش‌های اتللو، آتلانتیس و پوماسوپر از خاک مزارع گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22108/bjm.2020.122745.1296

عبدالرضا احمدی؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ میلاد آئینی؛ کاظم کاکاوند


14. بررسی تولید کلاولانیک اسید توسط استرپتومیسس کلاولی جروس بااستفاده از منابع کربنی گلوکز،گلیسرول و سبوس گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22108/bjm.2020.122023.1282

پریسا اخوان مدرس؛ فاطمه اشرفی؛ طاهر نژادستاری