موضوعات = ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها
بهینه‏ سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 11-22

10.22108/bjm.2016.21004

فاطمه قلی زاده؛ طاهره قنبری؛ وحید شریفی؛ ندا سلطانی؛ سید محمد علوی


تولید آنزیم L-آسپاراژیناز خارج‌سلولی توسط سویه نمک‌دوست، Vibrio sp.

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 41-54

10.22108/bjm.2016.20382

محدیث ذوالفقار؛ محمدعلی آموزگار؛ خسرو خواجه


جداسازی و شناسایی جدایه‌های اروینیای مولد ال-آسپاراژیناز از مزارع سیب‌زمینی

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 55-66

10.22108/bjm.2016.20383

ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ نرجس رمضانی پور


جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری لاکتوباسیلوس برویس از سرکه بومی

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 95-106

10.22108/bjm.2016.20386

زینب ابراهیمی؛ ابوالقاسم اسماعیلی؛ طوبی السادات احمدی؛ حمید امامی؛ محمد ربانی


اثر شرایط محیطی بر تغییر شکل سودوموناس آئروجینوزا و ارتباط آن با مقاومت آنتی‏ بیوتیکی در بیماران دچار سوختگی

دوره 4، شماره 15، آذر 1394، صفحه 21-28

محسن موقوفه ئی؛ حسین فاضلی؛ فرخنده پورسینا؛ بهرام نصر اصفهانی؛ شراره مقیم؛ حمید واعظ؛ شیما هادی فر؛ منصور صدیقی؛ حاجیه قاسمیان صفایی


اثر تغییر ترکیبات محیط کشت و عامل‏های محیطی در الگوی رشد و تشکیل بیوفیلم توسط Mycobacterium marinum CCUG 20998

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 105-116

اعظم شیدادوست؛ محمد فائزی قاسمی؛ خسرو عیسی زاده


تاثیر کمبود فسفر روی مسیر سگینالینگ quorum sensing در Sinorhizobium meliloti

دوره 3، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 33-42

نجمه پاکدامن؛ اکبر مستاجران


واکنش میزان رشد، محتوای پروتئین و اسیدچرب جلبک دسمودسموس کوناتئوس درشرایط کمبود و انباشتگی نیتروژن

دوره 3، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 59-68

مهدی نادری فارسانی؛ سعید مشکینی؛ رامین مناف فر؛ زهرا عسل پیشه


بررسی فعالیت ACC دآمیناز در ریزوباکتری‏های جدا شده از خاک‏های مناطق شمال کشور

دوره 3، شماره 11، آبان 1393، صفحه 37-46

زینب سادات متشرعی؛ هاجر محمودی؛ پرویز اولیاء؛ حسن سلیمی


مقایسه دو روش برای کمی سازی تشکیل بیوفیلم Acinetobacter baumannii

دوره 2، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 51-56

ساغر هندیانی؛ احیا عبدی عالی؛ پریسا محمدی


مطالعه برخی خصوصیات استافیلوکوکسی‏ها‏ی جدا شده از شیر میش‏ها‏ی مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در شهرکرد، ایران

دوره 2، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 57-62

عزیزاله ابراهیمی؛ فاطمه سلیمانی؛ آذر معتمدی؛ ناصر شمس؛ شراره لطفعلیان


بهینه‌سازی تولید پلی‌فسفات توسط باسیلوس مگاتریوم سویه G11

دوره 2، شماره 7، آبان 1392، صفحه 69-78

سارا قشقایی؛ گیتی امتیازی


ارزیابی میزان حساسیت و ویژگی آزمون هوج در تشخیص مقاومت به کارباپنم از نمونه‏ها‏ی کلبسیلا پنومونیه

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 59-64

بهاره حاجی هاشمی؛ محمد فرزانه خواه؛ مسعود حاجیا؛ محمد رهبر


الگوی مایکولیک اسید در مایکوباکتریم تجزیه کننده تولوئن در حضور کلسترول

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 41-48

گیتی امتیازی؛ مریم فنائی؛ آذر فرهنگ اصفهانی؛ زرین دخت امامی