کلیدواژه‌ها = سودوموناس‌های فلورسنت
غربالگری سویه‌های Pseudomonas flurescens از نظر ویژگی‌های محرک رشد گیاه و تحمل به شوری

دوره 6، شماره 23، مهر 1396، صفحه 95-107

10.22108/bjm.2017.21666

میترا آزادیخواه؛ فاطمه جمالی؛ حمیدرضا نوریزدان؛ فرشته بیات


بررسی روش‌های مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در سودوموناس‌های فلورسنت بومی ایران

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 97-106

10.22108/bjm.2017.21315

روح الله شریفی؛ حمیدرضا علیزاده؛ مسعود احمدزاده؛ میرحسن رسولی صدقیانی