بهینه‏ سازی تولید زایلاناز توسط موکور ایندیکوس، موکور هیمالیس و رایزوپوس ارایزه با استفاده از تخمیر حالت جامد
بهینه‏ سازی تولید زایلاناز توسط موکور ایندیکوس، موکور هیمالیس و رایزوپوس ارایزه با استفاده از تخمیر حالت جامد

ساناز بهنام؛ کیخسرو کریمی؛ مرتضی خان احمدی؛ زهرا سلیمیان

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-10

چکیده
  مقدمه: زایلان یکی از مهم‏‏ترین پلیمرهای همی‌سلولزی موجود در برخی از مواد لیگنوسلولزی است که با کمک آنزیم‌های زایلانولیتیک هیدرولیز می‌شود. یکی از مهم‏ترین روش‌ها برای تولید آنزیم‌ها تخمیر حالت ...  بیشتر