کلیدواژه‌ها = حذف زیستی
حذف زیستی جیوه و کادمیوم توسط باکتری‌های اکسیدکنندۀ آهن جداشده از محیط‌های آبی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 21-31

10.22108/bjm.2020.123929.1308

ساره فراهانی؛ عباس اخوان سپهی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ فرزانه حسینی


حذف زیستی کروم توسط گونه سودوموناس جداسازی شده از خاک‌ های آلوده به نفت خوزستان

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 101-110

سید منصور میبدی؛ هما خراسانی اسماعیلی