کلیدواژه‌ها = اشریشیا کلی
Identification and Characterizations of Shiga Toxin-producing E.coli Isolated from Meat-contact Surfaces

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 15-23

10.22108/bjm.2020.119809.1232

مجتبی بنیادیان؛ و وحید شیرزادی؛ حمداله مشتاقی


بیان ژنrpoS در سویۀ جهش‌یافتۀ اشریشیا کلی با مقاومت زیاد به سیپروفلوکسازین

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 15-23

10.22108/bjm.2020.119666.1230

ملیکا آهنگر؛ راضیه پوراحمد؛ محمدرضا محزونیه


بیان ژن‌های ‏recF‏ و ‏gyrB‏ در جهش‌یافتۀ اشریشیا‌کلی با مقاومت کم به سیپروفلوکساسین

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 53-60

10.22108/bjm.2018.109936.1115

مرضیه سادات موسوی؛ راضیه پوراحمد؛ محمدرضا محزونیه


بیان ژن recA درموتانdinI- مقاوم به سیپروفلوکسازین اشریشیا کلی

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 65-72

10.22108/bjm.2017.102689.1034

ساره محمدی؛ راضیه پوراحمد؛ محمد رضا محزونیه


فراوانی جمعیت اشریشیا کلی در شیرینی‏‏های عرضه شده در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 27-34

10.22108/bjm.2016.20366

رسول رضایی؛ ملیحه صادقی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ مریم میرلوحی؛ اکبر حسن زاده


بررسی مقاومت به آنتی بیوتیک‏ها‏ی بتالاکتام در جدایه‏ها‏ی اشریشیا کلی و جستجوی مولکولی اشریشیا کلی O157:H7 در پرندگان زینتی شهرکرد

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 35-44

حسین طهماسبی؛ سارا براتی؛ حسن ممتاز؛ محمد رفیعی دولت آبادی؛ محمد قاسمی؛ وحید احمدی سالیانه؛ سمانه مهرابیان