کلیدواژه‌ها = قارچ
بررسی توکسین‌زایی قارچ‌های جدا شده از خوراک دام و طیورشهرستان خرم‎آباد

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 51-69

10.22108/bjm.2020.120098.1238

رضا درویش نیا؛ مصطفی درویش نیا؛ محمد حسین قارونی


بیوکنترل عامل مولد بیماری شانکر مرکبات با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی تولید شده توسط قارچ Aspergillus awamori K-03

دوره 3، شماره 11، آبان 1393، صفحه 91-98

سارا کاظم زاده؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ ابوالفضل مسعودی؛ مجتبی ممرآبادی؛ طناز گودرزی


شناسایی و تفکیک قارچ‏ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی

دوره 2، شماره 7، آبان 1392، صفحه 53-68

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی