کلیدواژه‌ها = Probiotics
بررسی اثرهم افزایی عصاره لاکتوباسیلوس پلانتاروم و کربوپلاتین بر القای مرگ سلولی و بیان ژن های Bax و Bcl-2 در رده سلولی SK-OV-3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.132367.1515

زهرا سمناراد؛ عباس اخوان سپهی؛ مریم بیخوف تربتی