بررسی تنوع ژنتیکی باکتری‏های فراریشه‎ای و درون‎رست محرک رشد گیاه گندم
1. بررسی تنوع ژنتیکی باکتری‏های فراریشه‎ای و درون‎رست محرک رشد گیاه گندم

حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1399، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.120071.1236

چکیده
  چکیده مقدمه: جامعۀ میکروبی خاک بر حاصلخیزی آن از طریق تجزیه، معدنی‌کردن، ذخیره‌سازی و رهاسازی عناصر غذایی ‌تأثیر می‌گذارد. باتوجه‌به آزادسازی حدود 20 تا 30 درصد مواد فتوسنتزی در فراریشۀ (ریزوسفر‏) ...  بیشتر
تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici
2. تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1397، ، صفحه 53-62

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2018.103408.1046

چکیده
  مقدمه: Zymoseptoriatritici گونه­ای از قارچ­های رشته ای­است و بیماری شایع سوختگی سپتوریایی برگ گندم (STB) را موجب می­شود. اسید سالیسیلیک (SA) نقش کلیدی در واکنش­های دفاعی گیاه داشته و مقاومت اکتسابی عمومی ...  بیشتر