بررسی اثر ضدمیکروبی ترکیب پردة آمونیوتیک، Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبورعسل بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در زخم‌های سوختگی درجه دو
بررسی اثر ضدمیکروبی ترکیب پردة آمونیوتیک، Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبورعسل بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در زخم‌های سوختگی درجه دو

سجاد رجبی؛ محمدمهدی ثقفی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1401، ، صفحه 51-60

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.125454.1340

چکیده
  مقدمه: برخی از بافت‌های طبیعی بدن مانند پردة آمنیوتیک و نیز گیاهان دارویی ارزان و در دسترس مانند گیاه ابوخلسا با نـام علمـیArnebia euchroma  می‌توانند در درمان زخم سوختگی، کاهش عفونت آن و کاهش زمان بهبودی ...  بیشتر