تحلیل فیلوژنتیکی پروتئین HC-Pro جدایه‌های ایرانی ویروس موزاییک زرد لوبیا
تحلیل فیلوژنتیکی پروتئین HC-Pro جدایه‌های ایرانی ویروس موزاییک زرد لوبیا

علی برادر؛ احمد حسینی؛ ثمین حسینی؛ سمیه عبدانی بابکی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1399، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.120883.1262

چکیده
  مقدمه: ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus)به جنس Potyvirus و خانوادۀ Potyviridaeتعلقدارد و دارای پراکندگی جهانی گسترده و دامنۀ میزبانی وسیع است. در پژوهش حاضر، روابط فیلوژنتیکی 8 جدایۀ این ویروس که در سال‌های ...  بیشتر