کلیدواژه‌ها = Propionibacterium freudenreichii
Optimization of Cyanocobalamin Production by Propionibacterium Freudenreichii in Different Concentrations of Folic Acid and Methionine

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 35-45

10.22108/bjm.2020.121079.1265

سحر پرچی زاده؛ محمد فضیلتی؛ حسین صلواتی؛ بهروز صالحی اسکندری؛ حبیب الله ناظم