بررسی تأثیر سویه های باکتریایی گرم منفی و مثبت بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های برخی غلات و گیاهان دانه روغنی
1. بررسی تأثیر سویه های باکتریایی گرم منفی و مثبت بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های برخی غلات و گیاهان دانه روغنی

پوراندخت گلکار؛ سمیرا طباطبائی؛ نیما مساوات

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1398، ، صفحه 139-151

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2019.114798.1176

چکیده
  مقدمه: در سال های بسیاری ازتحقیقات به سمت استفاده از عوامل بیولوژیکی به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی و همینطور به منظور افزایش تولید و کشاورزی پایدار سوق پبدا کرده است. برخی میکروارگانیزم می توانند ...  بیشتر