جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxovirescins،Myxalamides و Myxochromids از دستگاه گوارش کرم خاکی منطقۀ قائم‌شهر
1. جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxovirescins،Myxalamides و Myxochromids از دستگاه گوارش کرم خاکی منطقۀ قائم‌شهر

زهرا خسروی بابادی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ یواخیم وینک

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1398، ، صفحه 117-129

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2018.112287.1146

چکیده
  مقدمه: میکسوباکترها باکتری‌های گرم منفی متعلق به گروه دلتا‌پروتئوباکترها با سلول‌های رویشی میله‌ای‌شکل و ارگانوتروف هستند که رفتار گروهی منحصر‌به‌فردی را نشان می‌دهند و در دستۀ باکتری‌های خاک ...  بیشتر