شناسایی و جداسازی وینبلاستین از جدایه قارچ اندوفیت Chaetomium globosum Cr95 جدا شده از گیاه Catharanthus roseus
1. شناسایی و جداسازی وینبلاستین از جدایه قارچ اندوفیت Chaetomium globosum Cr95 جدا شده از گیاه Catharanthus roseus

دوستمراد ظفری؛ سحر لیلایی؛ محمد علی تاجیک

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2018.107927.1095

چکیده
  مقدمه: قارچهای اندوفیت توانایی تولید بسیاری از متابولیت های ثانویه گیاه را دارند و ترکیبات جدیدی را برای تحقیقات دارویی در دسترس قرار می دهند. در این تحقیق جدایه قارچ اندوفیتی Cr95 جدا شده از ساقه گیاه ...  بیشتر