تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب در سویه اوریگامی اشریشیاکلی و مقایسه میزان استخراج آن با دو روش اولتراسونیک و انجماد و ذوب
تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب در سویه اوریگامی اشریشیاکلی و مقایسه میزان استخراج آن با دو روش اولتراسونیک و انجماد و ذوب

مرضیه سواری؛ سیدحمید زرکش اصفهانی

دوره 4، شماره 14 ، شهریور 1394، ، صفحه 141-152

چکیده
  مقدمه: هورمون رشد انسانی یک پروتئین تک‏رشته است که دارای 191 اسید‏آمینه و وزن مولکولی حدود 22 کیلودالتون است. به علت فعالیت‏های زیستی مهم و متنوع هورمون رشد، این هورمون دارای کاربردهای گسترده‏ایی ...  بیشتر