مقایسه کاربرد صنعتی اگزوپلی ساکاریدهای دو سویه سیانوباکتری آبزی و خاکزی Neowestiellopsis Persica A1387 و Nostoc punensis در تصفیه زیستی فلزات سنگین
مقایسه کاربرد صنعتی اگزوپلی ساکاریدهای دو سویه سیانوباکتری آبزی و خاکزی Neowestiellopsis Persica A1387 و Nostoc punensis در تصفیه زیستی فلزات سنگین

مریم ذاکر فیروزآباد؛ بهاره نوروزی؛ سروناز فلسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.134937.1489

چکیده
  مقدمه: تولید اگزوپلی ساکاریدها (EPS) توسط سیانوباکتری ها در پاسخ به تنش فلزات سنگین یکی از ویژگی های مهم این میکروارگانیسم‌ها در تصفیه زیستی آبهای آلوده می‌باشد. در این پژوهش، توانایی دو سیانوباکتری خاکزی ...  بیشتر
تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مهرناز اسماعیل زاده؛ مهران کیانی راد؛ علی شیخی نژاد؛ علیرضا خسروی؛ عقیل شریف زاده

دوره 7، شماره 28 ، دی 1397، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22108/bjm.2017.106221.1083

چکیده
  مقدمه: اخیرا تولید اسید گانودریک و اگزوپلی­ساکارید با استفاده از استراتژی­های مفید فرمانتاسیون مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه شیوه کشت غوطه­ور، نیمه­جامد و جامد گانودرما لوسیدوم ...  بیشتر